Gem. herindeling 2015 e.v.

De Stichting is ontstaan uit de gemeentelijke herindeling in 1990. Toen gesignaleerd werd dat door de gemeentelijke herindeling veel plaatsgebonden archieven zouden verdwijnen (met het opheffen van gemeenten verdween ook het bestaansrecht van deze politieke afdelingen) werd besloten op bescheiden schaal te proberen hier iets aan te doen. Sindsdien poogt het Liberaal Archief Groningen zoveel als mogelijke archieven en memoralia te verzamelen en te conserveren voor later. 

De provincie Groningen heeft opnieuw verregaande plannen voor een nieuwe gemeentelijke herindeling. Kern van het plan is, dat er in de provincie Groningen nog zes gemeenten zullen overblijven (rapport Grenzeloos Gunnen 1, zie persbericht). 

Het Stichtingsbestuur wil zich niet mengen in de discussie over de gemeentelijke herindeling, maar blijft de ontwikkelingen volgen om haar doelstellingen trouw te kunnen blijven (zie; Wie zijn wij).

Opnieuw gemeentelijke herindelingsplannen in de provincie Groningen.
Sinds 2006 zijn gemeenten en provincie in gesprek over hoe het bestuur in de provincie Groningen is georganiseerd. In de periode 2008-2012 bleek uit onderzoek dat gemeenten op dit moment of in de nabije toekomst die opgaven onvoldoende zouden kunnen uitvoeren. Er zijn sterkere, grotere gemeenten voor nodig, zo meent het provinciebestuur. Daarom is de provincie samen met de Groninger Gemeenten een proces gestart om een modern openbaar bestuur te organiseren, via een zogenoemde “open procedure”.
Deze open procedure geldt voor de negen gemeenten in het oostelijk deel van de provincie: Oldambt, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Slochteren, Veendam, Pekela, Bellingwedde, Stadskanaal, Vlagtwedde. Gemeenten waar mogelijk een grenscorrectie moet plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld de gemeente Groningen (Meerstad), worden ook betrokken bij het open overleg.

De gemeente Midden Groningen 
De gemeenteraden van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben op 26 april 2016 besloten per 1 januari 2018 op te gaan in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Als de provincie en de Tweede Kamer ook akkoord gaan, zal de samenvoeging snel plaats kunnen vinden. U kunt op deze website de ontwikkelingen volgen. Hier treft u het officiële Twitterkanaal aan.

Maar goed vergaat het andere gemeenten?
De gemeenten Appingedam, Delfzijl Eemsmond en Loppersum zijn sinds 2008 (bestuursakkoord) nauwer gaan samenwerken, met de provincie als bondgenoot onder de noemer Eemsdelta. Het doel van de samenwerking is het verbeteren van de leefkwaliteit in de regio Eemsdelta.

In februari 2014 verscheen een aanvullende advies voor de negen gemeenten in het oostelijk deel van Groningen van de Commissie Bestuurlijke Toekomst Groningen. Dit advies kunt u hier lezen.

In mei 2014, na de gemeenteraadsverkiezingen, verscheen een Stand van Zaken brief van de Provincie, die ook inging op het vervolgproces. Deze brief kunt u hier lezen. 

Stand van zaken 
Op 15 januari 2015 verscheen van de provincie de Herindelingsscan Noord Groningen 2014.In de herindelingsscan wordt ingegaan op de financiële aspecten en effecten van gemeentelijke herindeling in de regio Noord-Groningen. De scan geeft voor het jaar 2014 een beeld van deze aspecten en effecten voor één nieuwe gemeente “Van Lauwerszee tot Dollard tou” – in de scan aangeduid met de werknaam ‘Noord Groningen’ (G7) – en voor de drie alternatieve herindelingsvarianten zoals genoemd in de raadsbesluiten van 3 december 2013.  

Andere gemeenten, zoals Haren, hebben eigenstandig een keuze gemaakt, op basis van eigen afwegingen, om te gaan fuseren met een andere gemeente. Geen van de processen zijn al afgerond. Zou organiseerrt de gemeente Haren op 15 juni 2016 nog discussie-avond op basis van een eerder verschenen rapport met de inwoners van Haren over de verschillende herindelingsvoorstellen. OOk een onafnhankelijk Haren behoort nog steeds tot de mogelijkheden.

Na de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015 heeft een toenmalige college van Gedeputeerde Staten besloten niet langer vast te houden aan verplichte gemeentelijke herindeling. In het nieuwe Coalitie-akkoord Vol Vertrouwen  wordt in paragraaf 1.3 opgemerkt;

Inwoners hebben recht op gemeenten die hun taken en opgaven goed aankunnen. Gemeenten hebben er nieuwe taken bij, zoals de jeugdzorg. Bovendien krijgen gemeenten te maken met opgaven in gebieden die groter zijn dan hun eigen gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk over de bevolkingskrimp. De provincie voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bestuur in Groningen. Gemeenten moeten nu en in de toekomst hun taken goed kunnen (blijven) uitvoeren. Juist door deze taken op gemeentelijk niveau zo dicht mogelijk bij mensen te organiseren kan maatwerk gerealiseerd worden. Wij willen bevoegdheden en taken met een regionaal karakter overdragen aan de gemeenten. Dit kan alleen als gemeenten voldoende schaal en bestuurskracht hebben. De opstelling van de provincie is daarbij niet die van een bovenliggende partij die de aanwijzingen uitdeelt. Maar van een partner die zichtbaar, betrokken en met vertrouwen tussen de Groninger gemeenten staat en als procesbegeleider kijkt naar het regionaal belang. Ons uitgangspunt is dat de herindeling niet wordt opgelegd, we ondersteunen de initiatieven die gemeenten aandragen. We zien voor ons een stimulerende rol, maar de gemeenten bepalen zelf het proces van herindeling. Wij faciliteren, ondersteunen en bevorderen met als doel het tot stand komen van gemeenten met voldoende toekomst bestendige bestuurskracht.

Latere ontwikkelingen binnen het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie Groningen hebben gemaakt, dat de posities onduidelijk werden, en het college is gaan schuiven, ook in de eerder gemaakte afspraken in het College-akkoord met betrekking tot de Gemeentelijke herindeling.

Provincie Groningen wil verder met gemeentelijke herindeling, Haren niet.
De Provincie Groningen heeft op 28 juni 2016 haar eindbeeld van de gemeentelijke herindeling in de provincie gepresenteerd. Hierbij werd duidelijk dat de Gedeputeerde Staten van Groningen vóór het samengaan van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer is, ondanks een duidelijk NEE van de gemeenteraad van Haren. 

  • De provincie wil dat de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer per 1 januari 2019 samen een nieuwe gemeente gaan vormen. Daarom gaat het college van Gedeputeerde Staten de komende periode samen met de drie gemeenten een herindelingsontwerp voorbereiden. Het college heeft hiertoe besloten omdat onvoldoende is aangetoond dat Haren als zelfstandige gemeente in regionaal perspectief een duurzame en bestuurskrachtige toekomst heeft, met genoeg financiële armslag.
  • Eerder besloten de gemeenten Groningen en Ten Boer al om per 1 januari 2019 samen verder te gaan. De raden van beide gemeenten hebben aangegeven dat de gemeente Haren welkom is om hierbij aan te sluiten. De gemeenteraad van Haren heeft zich echter al op 15 juni 2016 opnieuw uitgesproken vóór voortzetting van een zelfstandige gemeente Haren. Toch kan de provincie op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) en het Beleidskader gemeentelijke herindeling het initiatief nemen tot een herindelingsvoorstel.Bron: provincie Groningen  

De provincie Groningen hield op 13 juli 2016 een eerste burgerraadpleging, waarin de gemeente Haren nogmaals heeft duidelijk gemaakt dat zij niet samengevoegd wil worden met de stad Groningen en Ten Boer.

De Burgerbeweging Haren heeft vervolgens het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) gevraagd een onafhankelijk onderzoek te doen naar de financiele stand van zaken van de gemeente Haren. Het COELO kwam op 29 augustus 2016 met een rapport waarbij blijkt dat de financiële positie Haren niet noodzaakt tot herindeling. Het rapport is hier te vinden.De inloopavond in het Postiljon Haren op 31 augustus 2016 werd druk bezocht

Nu is het wachten op de uitspraak in Kort Geding welk de gemeente Haren tegen de Provincie Groningen in verband met de herindeling heeft aangespannen. De uitspraak wordt 2 december 2016 verwacht.Handen af van Haren blijft ondertussen actief. De zienswijzen die door de inwoners van Haren zij ingediend zullen besproken en beantwoord moeten worden. Zie hier een korte tijdtabel

Daarnaast heeft op 2 september 2016 de ministerraad op voorstel van minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de aanbieding van vier herindelingsvoorstellen aan de Raad van State. De gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Zevenaar. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Midden-Groningen. De gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Westerwolde. Daarnaast zijn zeven gemeenten in het (noord)westen van de provincie  Fryslân betrokken bij drie herindelingen die door een splitsing van de gemeente Littenseradiel sterk met elkaar samenhangen.

Op 22 november 2017 vonden herindelingsverkiezingen plaats in de gemeenten Súdwest-Fryslân, Littenseradiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel, Bellingwedde, Vlagtwedde, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Slochteren, Rijnwaarden en Zevenaar met het oog op de gemeentelijke herindeling tot zes gemeenten op 1 januari 2018. In deze gemeenten vinden geen raadsverkiezingen plaats in maart 2018. Dit geldt ook voor de gemeenten die in 2016 en 2017 heringedeeld zijn (Edam-Volendam, Gooise Meren en Meijerijstad). 

Gemeenten die eind 2018 een herindelingsverkiezing hebben, slaan de reguliere verkiezingen over. Het betreft hier gemeenten waarvoor in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2017 een voorstel van wet tot wijziging van de gemeentelijke indeling is ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voor de uitslag van de verkiezingen van 22 november 2017 kijk eens hier of hier (RTL Noord)

Ondertussen, bij de provincie Groningen
De provincie Groningen staat achter de fusie van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Deze gemeenten gaan per 1 januari 2019 op in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Formaliteit
De provincie Groningen stuurde het herindelingsadvies met een positief advies naar toenmalig minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Vervolgens moeten de Tweede en Eerste Kamer daar nog mee instemmen. 

Prijsvraag
De gemeenteraden van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond stelden op 18 mei 2017 het herindelingsadvies voor de nieuwe gemeente Het Hogeland vast. Daarmee gaven zij aan definitief te willen fuseren per 1 januari 2019. In maart 2017 werd de naam van de gemeente ‘Het Hogeland’ bekend gemaakt. Deze werd gekozen na een prijsvraag onder de inwoners van de vier gemeenten. Het Hogeland wordt een gemeente met zo´n 45.000 inwoners.

De ministerraad heeft op 7 juli 2017 een herindelingsvoorstel naar de Raad van State gezonden voor een gemeentelijke herindeling in de provincies Zuid-Holland, en Groningen (Groningen, Ten Boer en Haren). De Raad van State heeft in in de eerste week van augustus 2017 (week 31)  haar advies aan het Kabinet gezonden. 

De brief aan de Tweede Kamer van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, en het advies van de Raad van State treft u hier aan.  De Raad van State geeft het advies om geen lichte herindeling door te voeren en de minister volgde dat advies, evenals de Vaste Tweede Kamercie. voor Infrastructuur en Milieu (IenM, thans IenW). 

In een ingezonden brief in het Dagblad van het Noorden geeft het Burgercomité Haren een reactie.  Zie hier voor de reactie van het Burgercomité.

Op 20 december 2017 stapte Gezond Verstand Haren (GVH) uit het college van B&W van Haren en zette CDA en D66 de coalitie voort. Beide partijen zijn tegen een gemeentelijke herindeling met Groningen. 

Op 19 januari 2018 kwam de Vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken haar kennis over de problematieken rond de gemeentelijke herindeling toetsen. De commissie hield toen een bijeenkomst in Groningen.

De coalitie in de nieuwe gemeente Midden-Groningen is rond
De nieuwe gemeente Midden-Groningen heeft een nieuwe coalitie.Vijf van de zes grootste partijen vormen vanaf 1 januari 2019 de eerste coalitie in de gemeente die ontstaat uit Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.  

De vijf partijen hebben een ruime meerderheid van 22 van de 33 zetels in de nieuwe gemeente.  

Wethouders
Midden-Groningen krijgt vijf wethouders. Anja Woortman (PvdA) en Jan Jakob Boersma (ChristenUnie) waren in Slochteren al wethouder. Peter Verschuren (SP) en Erik Drenth (CDA) waren dit al in Hoogezand-Sappemeer. Jaap Borg die namens de VVD wethouder wordt, is dit tot 31 december 2017 nog in de huidige gemeente Menterwolde.  

Formateur Thea van der Veen (PvdA) koos voor de huidige coalitie omdat die veel bestuurlijke ervaring heeft. Dat is volgens haar dan ook de belangrijkste reden dat de tweede partij van Midden-Groningen, Gemeentebelangen, niet in de nieuwe coalitie meedoet.  

De fusiepartij van Hans Haze werd, met vijf zetels, aangewezen tot de oppositie. Ook GroenLinks (drie zetels), D66 (twee zetels) en Leefbaar Midden-Groningen (één zetel) zijn oppositiepartijen.  

Om het contact met de inwoners van de nieuwe gemeente sterker te maken en de nieuwe gemeente van onderop vorm te geven, krijgt Midden-Groningen dorp- en wijkwethouders. Iedere wethouder krijgt een aantal dorpen en wijken toegewezen, waar hij/zij specifiek contact mee houdt.  

Verder krijgt wethouder Anja Woortman de gaswinning in haar portefeuille.  

Eerder werd bekend dat Rein Munniksma (PvdA) waarnemend burgemeester wordt van de naar inwoneraantal tweede gemeente van de provincie Groningen.\

Leendert Klaassen benoemd tot waarnemend burgemeester Westerwolde
Met ingang van 1 januari 2018 worden de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde opgeheven. Beide gemeenten zullen opgaan in de nieuwe gemeente Westerwolde.

Leendert Klaassen is vanaf 1 januari waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Westerwolde. Hij werd op woensdagavond 20 december 2017 benoemd door commissaris van de Koning René Paas, na overleg met de beoogd fractievoorzitters van Westerwolde. Het waarnemerschap van Klaassen geldt totdat bij Koninklijk Besluit een burgemeester is benoemd. Dat zal naar verwachting halverwege 2018 gebeuren.

Klaassen (1950) is lid van het CDA en was eerder burgemeester van de gemeenten Midwolda en Zuidhorn. Ook was hij griffier van de Eerste Kamer. Sinds 2005 werkt hij in het hoger onderwijs. Op dit moment is Klaassen voorzitter van het college van Bestuur van Stenden Hogeschool. Daar stopt hij mee zodra zijn waarnemerschap in Westerwolde begint. 

Laatst gewijzigd 21 december 2017

Wetsvoorstel Herindeling Vijfheerenlanden (provincie Utrecht) voor advies naar Raad van State

De ministerraad heeft, op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), besloten om het wetsvoorstel Vijfheerenlanden voor advies aan de Raad van State te sturen. Hierdoor verloopt het herindelingsproces volgens planning en kan de beoogde herindelingsdatum van 1 januari 2019 worden gehaald. In het wetsvoorstel is ook opgenomen dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen.

De provincie Utrecht is blij dat het kabinet het herindelingsadvies van de provincie positief heeft beoordeeld, waarmee ook de wens van de meerderheid van de gemeenten is gevolgd voor wijziging van de provinciegrens. Het rapport van adviseur Geert Jansen ondersteunt dit.Gedeputeerde Mariette Pennarts: ”Het is fijn dat er nu duidelijkheid is voor de gemeenten over de voortgang van het herindelingsproces en dat er geen vertraging ontstaat. Natuurlijk ben ik ook blij dat Utrecht als vestigingsprovincie  is gekozen. Maar het belang van de gemeenten heeft altijd bij ons voorop gestaan en dat blijft ook zo. Wij wachten het advies van de Raad van State en de daaropvolgende Kamerbehandeling in vertrouwen af.”Zie hier voor de bron.

Laatst gewijzigd 23 februari 2018

Partij Stad en Ommeland
De Groningse Stadspartij en Algemeen Belang Ten Boer, die op 1 januari 2018 fuseerden, gaan samen verder als Stad en Ommeland. Die naam kozen de leden tijdens een bijeenkomst in Garmerwolde, zo meldt de Groninger Internet Courant op 16 januari 2018. 

Overzicht van landelijke gemeentelijke herindelingen
In acht van de twaalf provincies hebben gemeenten of provincies fusieplannen. Als alle plannen en voornemens hun beslag krijgen, telt Nederland op 1 januari 2019 nog 360 gemeenten, 30 minder dan nu. Binnenlands Bestuur maakte een helder overzicht van de voorgenomen veranderingen.Kijk hier voor het artikel.

2017
Op 1 januari 2017 is het aantal gemeenten afgenomen met twee, zodat het aantal gemeenten in Nederland 388 bedraagt.Het volledige overzicht van de gemeentelijke indeling op 1 januari 2017 is hier te vinden in een Excel bestand (Bron: CBS). Het overzicht geeft de gemeentenamen in alfabetische volgorde met vermelding van de gemeentecode, de provincienaam en de provinciecode.

Voor meer informatie kijk eens hier of hier 

2018
Vanaf 1 januari 2018 telt Nederland 380 gemeenten, 8 minder dan een jaar eerder. In 2007 telde Nederland nog 443 gemeenten. In Friesland, Zuid-Holland en Noord-Holland nam de gemiddelde oppervlakte van gemeenten in de periode 2007–2017 naar verhouding het meest toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In totaal vonden 6 gemeentelijke herindelingen plaats in 2018. Daarbij waren 14 gemeenten betrokken, waarvan er 11 zijn opgeheven. Op 1 januari 2018 worden de nieuwe gemeenten Midden-Groningen, het eveneens Groningse Westerwolde en het Friese Waadhoeke gevormd. Als gemeenten geheel opgaan in een andere gemeente blijft één bestaande gemeentenaam ongewijzigd, wat het geval is bij Rijnwaarden en Zevenaar in Gelderland (wordt Zevenaar) en bij Leeuwarderadeel, dat onderdeel wordt van Leeuwarden. Dat een gemeente wordt opgesplitst en ondergebracht bij een andere gemeente, komt minder vaak voor. Dat gebeurt bij Littenseradiel, dat in 2018 opgaat in Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en de nieuwe gemeente Waadhoeke.

In Friesland nam de gemiddelde oppervlakte van een gemeente in de periode 2007–2017 naar verhouding het sterkst toe (29 procent), gevolgd door Zuid-Holland (28 procent) en Noord-Holland (27 procent). In deze periode steeg de gemiddelde bevolkingsgrootte van gemeenten naar verhouding het meest in Noord-Holland (37 procent), Zuid-Holland (36 procent) en Friesland (30 procent). Behalve door herindelingen wordt de bevolkingsgrootte ook beïnvloed door geboorte, sterfte en migratie. In de periode 1997–2007 namen de gemiddelde bevolkingsgrootte en oppervlakte van gemeenten naar verhouding het meest toe in Drenthe en Overijssel.

Westervoort gemeente met kleinste oppervlakte 
In 2017 is Flevoland de provincie met de hoogste gemiddelde oppervlakte (40 205 hectare) en het hoogste gemiddeld aantal inwoners per gemeente (67 970). De gemeente met de grootste oppervlakte is Súdwest-Fryslân. Dat is deze gemeente sinds de oprichting in 2011. Het Gelderse Westervoort heeft de kleinste oppervlakte (784 hectare).

Bron: CBS
Bericht geplaatst 27 december 2017

Tweede Kamerbehandeling
Op 16 april 2018 kwamen er in de Tweede Kamer veel gemeentelijke herindelingsplannen aan de orde, te weten; Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem (34 825) + Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen (34 826) + Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer (34 827) + Samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum (34 828) + Samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum (34 829) + Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard (34 830) + Samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland (34 831) + Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout (34 832) + Samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen (34 833)

Even later op de agenda van de Tweede Kamer op 16 april 2018 stonden vervolgens de debatten over de samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (34 805) en Nota + Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen (34 806) + Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland (34 824) op de agenda. 
Alle voorstellen zijn door de Tweede Kamer aangenomen.  
Eerste KamerbehandelingOp 9 juli 2018 in de avond sprak ook de Eerste Kamer in plenaire vergadering zich, in tweede lezing, over de voorstellen uit. De gemeentelijke herindeling van de stad Groningen met Haren werd met 25 stemmen tegen en 49 stemmen voor, aangenomen.

Binnenlands Bestuur schrijft er op 16 juli 2018 het volgende stuk over:

Nederland telt per 1 januari 355 gemeenten, nu de Eerste Kamer akkoord is gegaan met 12 herindelingsvoorstellen waarbij 37 gemeenten betrokken zijn. De senaat stond de afgelopen dagen geruime tijd stil bij de omstreden herindeling van vooral Haren, maar uiteindelijk werd dat herindelingsvoorstel met 49 stemden voor en 25 tegen aangenomen. Groningen streeft op 1 januari nipt Eindhoven voorbij als vijfde stad van Nederland. In november zijn er herindelingsverkiezingen in de 37 gemeenten.HeroverenDe drie gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer – die per 1 januari 2019 gaan fuseren – tellen nu 229.431 inwoners, Eindhoven telt er nu 229.126. In 2021 kan Eindhoven zijn plek weer heroveren, als de geplande herindeling met Nuenen (23.019 inwoners) doorgaat. De herindeling in de Hoeksche Waard, die in vier van de vijf gemeenten op veel verzet stuitte, werd met 49 stemmen voor en 25 tegen aangenomen. Een motie van senator Henk ten Hoeve (OSF) om bij de beoordeling van toekomstige herindelingsadviezen uitdrukkelijk na te gaan of de gevolgde procedure zorgvuldig is geweest, haalde het niet. Vooral vanuit Haren was er veel kritiek op de gevolgde procedure door met name de provincie Groningen.

‘Harde machtspolitiek’
We zullen het moeten accepteren’, laat de Harense wethouder Michiel Verbeek in een reactie weten. Hij doet dat wel met pijn in het hart. De argumentatie voor herindeling is volgens hem zwak (versterking bestuurskracht, financiële weerbaarheid) en de standpunten van de fracties in de Eerste Kamer waren vooraf in beton gegoten. Hij blijft erbij dat herindeling niet nodig is. ‘Hier is sprake van harde machtspolitiek.’

Zure vruchten
De gemeente Haren is, nadat de Tweede Kamer al met de herindelingen had ingestemd, ‘in de volle breedte met de voorbereidingen aan de slag gegaan. We zullen zorgen voor een warme overdracht. De persoonlijke verhoudingen zijn goed’, aldus Verbeek. Hij vreest wel dat het politieke vertrouwen van burgers een knauw heeft gekregen. Niet alleen omdat de wil van de Harense burger terzijde is geschoven; in een referendum over de toekomst va Haren sprak een ruimte meerderheid zich tegen een herindeling uit. Maar ook omdat deze week het raadgevend referendum is afgeschaft en de burgers niets begrijpen van de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. ‘Hier gaat de politiek zure vruchten van plukken.’

Krachten bundelen
In de Hoeksche Waard (Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Strijen, Oud-Beijerland) heeft een aantal lokale partijen besloten om hun krachten te bundelen in aanloop naar de verkiezingen van november. Als Lokalen Hoeksche Waard gaan zij de verkiezingen in, stelt fractievoorzitter Hein Verbiest van Bint (Oud-Beijerland). Cromstrijen 98 sluit zich niet aan. Een aantal van deze fracties had zich in de Samenwerkende Raadsfracties Hoeksche Waard verenigd in de – naar nu blijkt vergeefse – strijd tegen herindeling.Met de komende gemeentelijke herindeling gaat het gemiddeld inwonertal van de gemeenten richting de 50.000, zo heeft Datagraver berekend.  

Laatst gewijzigd 16 november 2018