V.14 OC Veenkolonien

V. 14 Plaatsingslijst van de archivalia van de Ondercentrale Veenkoloniën – Westerwolde (later VVD regio Veenkoloniën –Westerwolde) van de Kamercentrale Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en haar voorlopers,

Het huishoudelijk reglement van de VVD uit 1953 (hoofdstuk II, artikel 10.3) en 1969 (hoofdstuk II, artikel 12.4) meldt dat afdelingen welke voor de propaganda wensen samen te werken, in overleg met het bestuur der kamercentrale respectievelijk de besturen der besturen van de kamercentrales waartoe zij behoren, zich kunnen verenigen tot ondercentrales, waartoe een besluit van de ledenvergadering van iedere afdeling is vereist.

Volgens het huishoudelijk reglement van hoofdbestuur van de VVD, editie 2004, paragraaf 2, hoofdstuk 1, zijn de taken, rechten en verplichtingen van (het bestuur van) een kamercentrale en een ondercentrale;
a) Het binnen haar gebied bevorderen en stimuleren van de oprichting van afdelingen
b) Het bevorderen en stimuleren van het goede verloop van de werkzaamheden in de afdelingen binnen haar gebied
c) Het bevorderen en stimuleren van de uitvoering van het door de algemene vergadering vastgestelde beleid van het hoofdbestuur.

Volgens hoofdstuk 1 artikel 2.1 besluit het hoofdbestuur tot het instellen, wijzigen of opheffen van een ondercentrale, gehoord de besturen van de betrokken afdeling(en) en kamercentrale en omkleed met argumenten.

Tussen deze twee teksten zit het wel en wee van ondercentrales (OC) binnen de VVD in de Kamercentrale Groningen besloten. Ondercentrales hebben in de geschiedenis van de VVD altijd een rol gehad in het kader van het promoten van het liberale gedachtegoed en de VVD als politieke partij. Het belang van ondercentrales werd vooral gemaakt door de leden van het bestuur van een Ondercentrale. Was het bestuur, of waren individuele leden van het bestuur, bereidt om zich enthousiast in te zetten, dan bloeide een Ondercentrale, zeker in de tijd van Provinciale Statenverkiezingen op. Verliet daarna de “motor” het bestuur omdat de werkzaamheden teveel tijd kostte, (het bestuurslidmaatschap is altijd liefdewerk oud papier geweest), dan zakte de rol van de Ondercentrale weer in.
Het hoofdbestuur heeft door de jaren heen altijd met een schuin oog gekeken naar de Ondercentrales. Veel besturen hebben de OC’s door de jaren heen beschouwd als zuiver financiële constructies, van waaruit welke kas op sommige momenten ineens activiteiten werden ontplooid, die echter zelden structureel van aardwaren. Het hoofdbestuur heeft door de jaren heen vaal gedacht en gediscussieerd over het opheffen van de OC’s wat uiteindelijk heeft geresulteerd in de bepaling dat OC’s alleen door het hoofdbestuur kunnen worden ingesteld.

Ontstaansgeschiedenis

Het moment van het ontstaan van de Ondercentrale Veenkoloniën is nog niet nader onderzocht. Archief onderdelen die in dit archief te vinden zijn, duiden er op dat in ieder geval in 1961 al een concerncentrale heeft bestaan. De afdracht door de penningmeester van de Kamercentrale Groningen, de heer W.J. Plaizier, van 50 gulden aan de kas van de OC bij wijze van voorschot.
Geconstateerd kan wel worden dat voor een lange periode de OC bestond uit 7 afdelingen (Hoogezand Sappemeer, Stadskanaal, Noordbroek, Nieuwe Pekela, Oude Pekela, Veendam en Wildervank.
Vroeger of later maakten ook nog de afdelingen Vlagtwedde en Oosterbroek deel uit van de OC. In 1968 gingen de afdelingen Veendam en Wildervank samen en werd deze nieuwe afdeling als één afdeling opgenomen in de OC.

In VVD-INFO van mei 1978 (nr. 12) wordt op pagina 9 gewag gemaakt van het voorstel om de OC Westerwolde op te heffen, waarbij de afdeling Stadskanaal bij de OC Veenkoloniën kan worden gevoegd en Ter Apel (Vlagtwedde) bij de OC Oldambt. In 2000 ging de afdeling Pekela (Oud en Nieuw) over naar de OC Oldambt.

Door de 115e algemene vergadering van de VVD werd in mei 2004, naar aanleiding van het hoofdbestuursrapport “Idee voor structuur”, ondermeer besloten dat functionerende ondercentrales met ingang van 1 januari 2005 zouden worden omgevormd tot VVD regio’s.
De OC Veenkoloniën-Westerwolde werd daardoor per 1 januari 2005 voortgezet als VVD regio Veenkoloniën-Westerwolde. De regio heeft als afdelingen onder zich de afdelingen Stadskanaal, Menterwolde, Veendam en Vlagtwedde en/Ter Apel.

Financiële administratie

In dit archief is onder meer een deel van de financiële administratie opgenomen van de OC Veenkoloniën- Westerwolde. Het archief bevat stukken van ten minste twee afzonderlijke bestuurders/ penningmeesters van de OC, de heer T.J. Slim (uit Stadskanaal) en de heer H. Wiegman (uit Nieuwe Pekela). Dit archief werd aan het bestuur van de Stichting afgestaan door mevrouw W. Wiegman- Tienteler in juni 1998. Zij was lange tijd raadslid voor de VVD in Nieuwe Pekela.

Dit archief en het in het bezit van de Stichting zijn de deel van het archief van de afdeling Stadskanaal vullen elkaar aan voor wat betreft informatie over de politieke organisatie binnen de VVD in deze regio. Tevens wordt nog verwezen naar het archief van de Kamercentrale Groningen, dat eveneens deel uitmaakt van de collectie van de Stichting en van waaruit een goed inzicht gekregen kan worden op de rol en functie van afdelingen en ondercentrales in de organisatie van de VVD in de provincie Groningen door de tijd heen.

Aanvullende archiefonderdelen
Aanvullend op dit archief is het archief toegevoegd, zoals verkregen van de heer Ad-Jan Visser in juni 2006. Dit archiefdeel bevatte correspondentie van de OC Veenkoloniën vanaf 1995 tot 2005 en betrof onder meer verslagen van algemene vergaderingen van de OC, van het bestuur en over de opgang van de OC Veenkoloniën in VVD regio’s. Deze informatie is te vinden in de nummers 59 – 118.

1 – 2 Stukken betreffende de (her-)oprichting van de OC Veenkoloniën- Westerwolde

1 Stukken met betrekking tot de OC Stadskanaal/ Westerwolde, waaruit na de fusie met de afdeling Veendam-Wildervanck in februari 1979 de OC Veenkoloniën -Westerwolde ontstond.
Stukken uit 1977-1978
2 Correspondentie OC Veenkoloniën -Westerwolde, 1978/1979 vooral betrekking hebbende op de (her-)oprichting van de OC Veenkoloniën –Westerwolde.

3 – 7 Correspondentie OC Veenkoloniën -Westerwolde, 1980-1984

3 Correspondentie 1980
4 Correspondentie 1981
5 Correspondentie 1982
6 Correspondentie 1983
7 Correspondentie 1984

8 – 27 Bestuursnotulen, Hoofdbestuursmededelingen, convocaties aan leden, notulen Algemene Vergadering van de OC en enkele stukken met betrekking tot bestuursmutaties binnen het bestuur van de OC.

8 Bestuursnotulen, en een enkele convocatie, 1979
9 Bestuursnotulen notulen AV van de OC en convocaties, 1980
10 Bestuursnotulen, 1981
11 Bestuursnotulen, 1982
12 Bestuursnotulen, 1983
13 Convocaties, 1979
14 Notulen Algemene Vergadering OC, 1980
15 Convocaties, 1981
16 Convocaties, 1984
17a Hoofdbestuursmededelingen en convocaties voor onder meer Algemene Vergaderingen, 1979 -1980.
17b Hoofdbestuursmededelingen en convocaties voor onder meer Algemene Vergaderingen, 1981 -1982.
17c Hoofdbestuursmededelingen en convocaties voor onder meer Algemene Vergaderingen, 1983 – 1984.
18 Bestuursmutaties 1978 – 1982.
19 Verslag, gemaakt door een bestuurslid van de OC Veenkoloniën –Westerwolde voor de overige bestuursleden met betrekking tot de Algemene bestuursvergaderingen van de KC Groningen, 1978.
20 Verslag, gemaakt door een bestuurslid van de OC Veenkoloniën –Westerwolde voor de overige bestuursleden met betrekking tot de Algemene bestuursvergaderingen van de KC Groningen,
1979.
21 Convocaties Kamercentrale Groningen, 1975.
22 Convocaties Kamercentrale Groningen, 1979.
23 Convocaties Kamercentrale Groningen, 1980.
24 Convocaties Kamercentrale Groningen, 1981.
25 Convocaties Kamercentrale Groningen, 1982.
26 Convocaties Kamercentrale Groningen, 1983.
27 Convocaties Kamercentrale Groningen, 1984.

28 – 49 Correspondentie met betrekking tot de financiën OC Veenkoloniën –Westerwolde over de jaren 1961- 1983.

28 Financiële administratie, 1961.
29 Financiële administratie, 1962.
30 Financiële administratie, 1963.
31 Financiële administratie, 1964.
32 Financiële administratie, 1965.
33 Financiële administratie, 1966.
34 Financiële administratie, 1967.
35 Financiële administratie, 1968.
36 Financiële administratie, 1969.
37 Financiële administratie, 1970.
38 Financiële administratie, 1971.
39 Financiële administratie, 1972.
40 Financiële administratie, 1973.
41 Financiële administratie, 1974.
42 Financiële administratie, 1975.
43 Financiële administratie, 1976.
44 Financiële administratie, 1977.
45 Financiële administratie, 1978.
46 Financiële administratie, 1979.
47 Financiële administratie, 1980.
48 Financiële administratie, 1981.
49 Kasboekjes van de OC Veenkoloniën –Westerwolde,
1961 – 1966.
1971 – 1976.
1977 – 1979.

50 Correspondentie, pamfletten etc, 1962 – 1982.

51 Gestencild boekje met als titel 1948 – 1988. 40 jaren VVD
(Ondercentrale Veenkoloniën –Westerwolde), 1988.

52 – 58 Stukken met betrekking tot de Provinciale Propaganda Commissie (PPC) van de KC Groningen.

52 PPC, 1977.
53 PPC, 1978.
54 PPC, 1979.
55 PPC, 1980.
56 PPC, 1982.
57 PPC, 1983.
58 PPC, 1984.

59 – 79 Ledenconvocaties, notulen Algemene Vergadering van de OC en een enkel stuk met betrekking tot de bestuursmutaties binnen de OC.

59 Algemene Vergadering OC Convocaties en jaarverslagen, 1985.
60 Algemene Vergadering OC Convocaties en jaarverslagen, 1986.
61 Algemene Vergadering OC Convocaties en jaarverslagen, 1987.
62 Algemene Vergadering OC Convocaties en jaarverslagen, 1988.
63 Algemene Vergadering OC Convocaties en jaarverslagen, 1989.
64 Algemene Vergadering OC Convocaties en jaarverslagen, 1990.
65 Algemene Vergadering OC Convocaties en jaarverslagen, 1991.
66 Algemene Vergadering OC Convocaties en jaarverslagen, 1992.
67 Algemene Vergadering OC Convocaties en jaarverslagen, 1993.
68 Algemene Vergadering OC Convocaties en jaarverslagen, 1994.
69 Algemene Vergadering OC Convocaties en jaarverslagen, 1995.
70 Algemene Vergadering OC Convocaties en jaarverslagen, 1996.
71 Algemene Vergadering OC Convocaties en jaarverslagen, 1997.
72 Algemene Vergadering OC Convocaties en jaarverslagen, 1998.
73 Algemene Vergadering OC Convocaties en jaarverslagen, 1999.
74 Algemene Vergadering OC Convocaties en jaarverslagen, 2000.
75 Algemene Vergadering OC Convocaties en jaarverslagen, 2001.
76 Algemene Vergadering OC Convocaties en jaarverslagen, 2002.
77 Algemene Vergadering OC Convocaties en jaarverslagen, 2003.
78 Algemene Vergadering OC Convocaties en jaarverslagen, 2004.
79 Algemene Vergadering OC Convocaties en jaarverslagen, 2005.

80 – 102 Bestuursstukken (Dagelijks bestuur en Algemeen Bestuur) en stukken met betrekking tot de bestuursmutaties binnen de OC.

80 Bestuurssamenstelling en mutatieformulieren, (1983) 1993-2004.
(Hierin zijn ook enkele bestuurswijzigingsformulieren van afdelingen opgenomen voor deze periode, die werden doorgegeven aan het bestuur van de OC)
81 Bestuursnotulen en convocaties, 1984.
82 Bestuursnotulen en convocaties, 1985.
83 Bestuursnotulen en convocaties, 1986.
82 Bestuursnotulen en convocaties, 1987.
83 Bestuursnotulen en convocaties, 1988.
84 Bestuursnotulen en convocaties, 1989.
85 Bestuursnotulen en convocaties, 1990.
86 Bestuursnotulen en convocaties, 1991.
87 Bestuursnotulen en convocaties, 1992.
88 Bestuursnotulen en convocaties, 1993.
89 Bestuursnotulen en convocaties, 1994.
90 Bestuursnotulen en convocaties, 1995.
91 Bestuursnotulen en convocaties, 1996.
92 Bestuursnotulen en convocaties, 1997.
93 Bestuursnotulen en convocaties, 1998.
94 Bestuursnotulen en convocaties, 1999.
95 Bestuursnotulen en convocaties, 2000.
96 Bestuursnotulen en convocaties, 2001.
97 Bestuursnotulen en convocaties, 2002.
98 Bestuursnotulen en convocaties, 2003.
99 Bestuursnotulen en convocaties, 2004.
100 Bestuursnotulen en convocaties, 2005.

103 – 113 Stukken met betrekking tot de KC Groningen
(convocaties en correspondentie van en aan de KC)

103 Convocaties Kamercentrale Groningen, 1991.
104 Convocaties Kamercentrale Groningen, 1992.
105 Convocaties Kamercentrale Groningen, 1993.
106 Convocaties Kamercentrale Groningen, 1994.
107 Convocaties Kamercentrale Groningen, 1995.
108 Convocaties Kamercentrale Groningen, 1996.
109 Convocaties Kamercentrale Groningen, 1997.
110 Convocaties Kamercentrale Groningen, 1998.
111 Convocaties Kamercentrale Groningen, 1999.
112 Convocaties Kamercentrale Groningen, 2000.
113 Convocaties Kamercentrale Groningen, 2001.

114 Stukken met betrekking tot de JOVD afd. De Compagnie en JOVD District Noord.
(convocaties en correspondentie van en aan de OC), 1991 – 1998.

115 Stukken met betrekking tot de afdeling Veendam
(convocaties en correspondentie van en aan de OC), 1993 – 1997 en 2003-2004.

116 Stukken met betrekking tot de afdeling Stadskanaal.
(convocaties en correspondentie van en aan de OC), 1992 -1998.

117 Bevestigingen spreekbeurten in het gebied van de OC.
(Landelijke bevestigingen voor spreekbeurten van Tweede Kamerleden en bevestigingen voor
spreekbeurten van onder andere provinciale Statenleden) 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,
1988, 1991, 1993.

118 Correspondentie over de overgang van een Ondercentrale verband naar een Regio verband,
in het kader van de herziene VVD reglementen.