V.11 Warffum

V. 11 Plaatsingslijst van de archivalia van de afdeling Warffum van de Kamercentrale Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en haar voorlopers, 1946 – 1989.

“In het vroege voorjaar van 1946, gingen er enkele stemmen op, dat er op politiek terrein iets moest gebeuren. Er werd contact gezocht met diverse personen en verschillende besprekingen werden gehouden, waarin werd besloten om eens een bespreking te voeren in hotel Bolt, alhier, met de heer ir. Voet uit Groningen, de voorlopige Secr. afd. Gron. der toen reeds Opgerichte Partij v.d. Vrijheid, waarvoor tevens waren uitgenodigd o.a. de Heeren G.W. Bos en J.A. Dekker te Warffum, ook waren aanwezig enkele heeren uit Usquert. Dhr. Voet heeft op deze avond een breedvoerige uiteenzetting gegeven van de reeds opgerichte Partij v.d. Vrijheid en spoorde aan, om direct flink aan te pakken om een afdeeling op te richten. Besloten werd om een openbare vergadering te houden, waarbij eenige propagandisten zouden worden uitgenodigd. Dit gebeurde in het laatst van de Maand Maart in hotel Bolt, woordvoerders waren de heeren Siebers en Van Overklift, de opkomst was behoorlijk, uit de omliggende Gemeenten waren verschillende toehoorders komen opdagen, doch vooral de Middenstanders ontbraken”. (Zie noot 1).

De afdeling Warffum van de VVD werd op 19 april 1946 in Hotel Spoorzicht te Warffum opgericht als afdeling van de Partij van de Vrijheid. Onduidelijk is in hoeverre er al eerder een afdeling Warffum (van bijvoorbeeld de Liberale Staatspartij) bestaan heeft, die als mogelijke voorloper van deze afdeling gezien zou kunnen worden. In het notulenboek van de afdeling, wordt in één van de eerste vergaderingen een “vrijzinnige kiesvereeniging” gememoreerd, die op een gegeven moment door het bestuur van de afdeling Warffum aangeschreven wordt om zich bij de afdeling aan te sluiten. Er volgde geen reactie en in volgende jaren wordt er op deze kiesvereniging niet meer teruggekomen.

Onduidelijk is wat de richting van deze kiesvereniging was. De afdeling kwam in de beginjaren niet vaak bij elkaar. In het notulenboek is van verscheidene jaren slechts één vergadering en het jaarverslag terug te vinden. Vergaderingen van en met de (Kamer-)Centrale Groningen en de Ondercentrale Noord werden bezocht en, gezien opmerkingen in het notulenboek, bestonden er contacten over en weer.
In latere jaren werd de afdeling ingedeeld bij de Ondercentrale Hogeland, die in naam uit een Oost -en Westgedeelte bestond, maar in de Praktijk alles gezamenlijk organiseerde in “de Liberale Sociëteit”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1946 kwam de afdeling met een eigen lijst uit, maar bij de verkiezingen van 1949 werd een lijstverbinding aangegaan met de plaatselijke CHU afdeling, op initiatief van de (CHU) afdeling. Het resultaat was positief voor beide partijen, waarna ook in latere jaren lijstverbindingen op gemeentelijk niveau plaatsvonden tot/met de gemeenteraadsverkiezingen van 1970.

De afdeling Warffum bestond van 19 april 1946 t/m/ 2 augustus 1989 (opheffing definitief geworden op 1 januari 1990). Als gevolg van de gemeentelijke herindeling van de provincie Groningen, kwamen op 2 augustus 1989 de besturen van de VVD afdelingen Hefshuizen (gevormd in januari 1979 door gemeentelijke herindeling en samenvoeging van de gemeenten Uithuizen en Uithuizermeeden), Kantens, Usquert en Warffum overeen om per 1 januari 1990 onder de naam “afdeling Hefshuizen” verder te gaan in één afdeling. Opheffing van de overige afdelingen was hiermee een feit.

Bij deze plaatsingslijst zijn aanvullende documenten toegevoegd in augustus 2006 (vanaf nr. 49).

Noot 1
Jaarverslag 1946 van de Partij v. d. vrijheid afd. Warffum, pagina 1.

(Dit jaarverslag is in dit archief te vinden onder plaatsingsnummer 1)

01 – 05 Materiaal betreffende de afdeling Warffum, 1946 – 1989.

1 Notulenboek Partij van de Vrijheid/ VVD, afdeling Warffum, 1946- 1955
2 Presentielijsten vergaderingen.

  • 23 januari 1970 t/m 16 februari 1985.
  • 3 april 1987 t/m 20 augustus 1988.
    3 Stukken/ bestuurscorrespondentie van en aan het bestuur van de afdeling Warffum, 1962 t/m 1989.
    4 Stukken met betrekking tot het dagelijks bestuur van de afdeling Warffum, 1973 t/m/ 1989.
    5 Stukken met betrekking tot ledenconvocaties voor de periode 1971 t/m 1989.

06 – 07 Materiaal betreffende de ledenadministratie van de afdeling Warffum, 1962 – 1989.

6 Stukken met betrekking tot de ledenadministratie voor de periode 1962 t/m 1976.
7 Stukken met betrekking tot de ledenadministratie voor de periode 1977 t/m 23 oktober 1989.

08 – 09 Materiaal betreffende de VVD gemeenteraadsfractie van de afdeling Warffum, 1973 – 1989.

8 Stukken met betrekking tot de gemeenteraadsfractie voor de periode 1973 t/m 1986.
9 Stukken met betrekking tot de gemeentelijke herindeling, 1971 – 1989.

10 Afdeling Hefshuizen
10 Stukken met betrekking tot de afdeling Hefshuizen, vanaf 1 januari 1990.

11 – 13 Stukken van, via of aan de Kamercentrale Groningen, 1948 – 1990.

11 Reglementen van de afdeling Warffum (1948 ?), alsmede landelijke reglementen (1962 – 1972).
12 Correspondentie met overige afdelingen binnen de KC Groningen (enkele stuks), 1974 – 1990.
13 Correspondentie met overige KC’s /afdelingen buiten de KC Groningen, 1972 – 1990.

14 – 16 JOVD, Landelijk, district en afdeling, 1971 – 1989.

14 Stukken met betrekking tot correspondentie met de JOVD (landelijk, enkele stuks), 1971- 1981.
15 Stukken met betrekking tot corr8Spondentie met de JOVD (district Noord), 1972 – 1979.
16 Stukken met betrekking tot correspondentie met de JOVD (afdeling Noord-Groningen), 1975 – 1989.

17 Divers
17 Krantenartikelen, 1957 – 1979.

18 – 37 Materiaal betreffende de verschillende verkiezingen, 1959 -1989.

18 Stukken met betrekking tot gemeenteraadsverkiezingen, datum onbekend.
19 Stukken met betrekking tot promotie-bijeenkomsten Tweede Kamerverkiezingen, 12 maart 1959.
20 Stukken met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen van 1 juni 1966.
21 Stukken met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen van 3 juni 1970.
22 Stukken met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen van 28 april 1971.
23 Stukken met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen van 29 november 1972.
24 Stukken met betrekking tot de Provinciale Statenverkiezingen van 27 maart 1974.
25 Stukken met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen van 29 mei 1974.
26 Stukken met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen van 25 mei 1977.
27 Stukken met betrekking tot de Provinciale Statenverkiezingen van 29 maart 1978.
28 Stukken met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen van 31 mei 1978.
29 Stukken met betrekking tot de verkiezingen vaar het Europees Parlement van 7 juni 1979.
30 Stukken met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen van 26 mei 1981.
31 Stukken met betrekking tot de Provinciale Statenverkiezingen van 24 maart 1982.
32 Stukken met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2 juni 1982.
33 Stukken met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen van 8 september 1982.
34 Stukken met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 1986.
35 Stukken met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen van 21 mei 1986.
36 Stukken met betrekking tot de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 1987.
37 Stukken met betrekking tot de (vervroegde) gemeenteraadsverkiezingen van
29 november 1989 in verband met de gemeentelijke herindeling.

38 – 39 Correspondentie met VVD Liberale Sociëteit/ OC Hogeland.

38 Stukken met betrekking tot de Liberale Sociëteit Noord-Groningen, 1970 – 1990.
39 Stukken met betrekking tot de OC Hogeland Oost -en West, 1977 – 1990.

40 – 44 Stukken van en aan de Kamercentrale Groningen, 1970 – 1990

40 Correspondentie/ stukken met betrekking tot de Kamercentrale Groningen van de VVD over de periode 1970 t/m 1974.
41 Correspondentie/ stukken met betrekking tot de Kamercentrale Groningen van de VVD over de periode 1975 t/m 1979.
42 Correspondentie/ stukken met betrekking tot de Kamercentrale Groningen van de VVD over de periode 1980 t/m 1984.
43 Correspondentie/ stukken met betrekking tot de Kamercentrale Groningen van de VVD over de periode 1985 t/m 1990.
44 Promotiemap van de KC Groningen, le druk, 1989.

45 – 48 Stukken van en aan het Algemeen secretariaat, 1970 – 1989.

45 Correspondentie/ stukken met betrekking tot landelijke convocaties van het Algemeen secretariaat van de VVD over de periode 1970 t/m 1974.
46 Correspondentie/ stukken met betrekking tot landelijke convocaties van het Algemeen secretariaat van de VVD over de periode 1975 t/m 1979.
47 Correspondentie/ stukken met betrekking tot landelijke convocaties van het Algemeen secretariaat van de VVD over de periode 1980 t/m 1984.
48 Correspondentie/ stukken met betrekking tot landelijke convocaties van het Algemeen secretariaat van de VVD over de periode 1985 t/m 1989.

Aanvullende documenten, toegevoegd in augustus 2006

49 – 50 Presentielijsten afdeling Warffum.

49 Schriftje met opschrift “presentielijst Partij van de Vrijheid afdeling Warffum”
Beginnende met de Algemeene Vergadering van de Partij van de Vrijheid op dinsdag 21 mei 1946 en doorlopende tot de vergadering van de VVD op 23 december 1968.

50 – 51 Convocaties en briefwisselingen afdeling Warffum, diverse jaren.

50 Convocaties en brieven afdeling Warffum over verschillende jaren.
1970.
1971.
1972.
1973.
1974.
1975.
1976.
1977.
1978.
1979.

51 Convocaties afdeling Warffum over verschillende jaren 1980.
1981.
1982.
1983.
Ontbrekend 1984
1985.
1986.
1987.