V.6 Groningen

V. 6 Plaatsingslijst van de archivalia van de afdeling Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), Kamercentrale Groningen en haar voorlopers, 1946 – 1998.

De stad Groningen heeft sociaal-economisch gezien in het verleden zeer nadrukkelijk zijn stempel gedrukt op de geschiedenis van de provincie (bijvoorbeeld in de relatie tot de Ommelanden). Ook politiek gezien is de stad Groningen altijd het centrum van de macht geweest. In de stad zetelde de stadhouder, was en is het provinciebestuur gevestigd en klopte het economische hart van de provincie het snelst.

In de liberale partijgeschiedenis is het niet anders. De afdeling Groningen heeft in vergelijking tot de overige afdelingen in de provincie, altijd een zeer grote invloed gehad op het liberale gedachtegoed en de liberale partijvorming in de provincie Groningen.
Waren er voor 1918 nog de verschillende kiesverenigingen in de stad die er in slaagden hun kandidaat afgevaardigd te krijgen naar de Tweede Kamer, later waren het vooral de besturen van de afdeling Groningen van de Vrijzinning-Democratische Bond (VDB) en de Liberale Staatspartij (LSP) die het initiatief namen in de verdere ontwikkeling van de provinciale politiek en partijvorming.

Met betrekking tot de VDB en de LSP afdeling Groningen valt bij gebrek aan (provinciale en landelijke) partijarchieven weinig in detail over de organisatiegraad en structuur te vertellen. Duidelijk is, dat er voor de Tweede Wereldoorlog een LSP afdeling Groningen is geweest. Gelet op de propaganda-advertenties en kieslijsten van de LSP rond de Gemeenteraadsverkiezingen van voor de oorlog, lijkt het erop dat de LSP vooral een partij voor de hoger opgeleide burger was. Na de Tweede Wereldoorlog ging de afdeling, nu als onderdeel van de Partij voor de Vrijheid (PvdV), verder. De PvdV afdeling werd opgericht op 24 april 1946, waarna in een ledenvergadering van 9 mei 1946 het afdelingsbestuur werd gekozen (zie noot 1).

Individuele bestuursleden van de afdeling Groningen hebben ook een belangrijke rol gespeeld bij de heroprichting van de Centrale (later Kamercentrale) Groningen van de LSP, PvdV en de vroege VVD. Het was bijvoorbeeld het administratieve centrum van de afdeling Groningen, welke in de eerste twee jaar van het na-oorlogse bestaan van de Centrale de administratie voor de gehele provincie bijhield.
Later, in 1948, werd door de Centrale besloten deze taak zelf op zich te nemen.

Deze plaatsingslijst is inclusief aanvullingen gedaan in 2003 (de nrs. 88 – 93) en aanvullingen gedaan in augustus 2006 (de nrs. 94 – 109).

Noot
1 Zie het jaarverslag van de afdeling Groningen van de Partij van de Vrijheid over 1946, gepubliceerd in “VRIJ” van 20 juni 1947, nummer 158, pagina 8.

01 – 03 Materiaal betreffende de afdeling Groningen van de Partij van de Vrijheid (PvdV), 1946-1948. Convocaties, presentielijsten, notulen en andere stukken betreffende de bestuurs- en ledenvergaderingen van de afdeling Groningen van de PvdV.

1 1946
2 1947
3 1948

04 – 08 Materiaal betreffende het Algemeen bestuur van de afdeling Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), 1948-1979. Convocaties, presentielijsten, notulen en andere stukken.

4 1948-1960
5 1961-1969
6 1970-1973
7 1974-1976
8 1977-1979

9 Jaarverslagen 1948-1978 (1977 ontbreekt).

10 Diverse stukken betreffende de samenstelling van het Algemeen Bestuur, 1949-1980.

11 Stukken betreffende bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur met de gemeenteraadsfractie van de
VVD, alsmede enige correspondentie.

12 – 17 Convocaties, presentielijsten, notulen en andere stukken betreffende de Algemene Ledenvergaderingen, 1948-1978.

12 1948-1955
13 1956-1960
14 1961-1965
15 1966-1970
16 1971-1975
17 1976-1978

18 – 24 Ingekomen correspondentie secretariaat afdeling Groningen 1955-1978.

18 1955-1972
19 1973
20 1974
21 1975
22 1976
23 1977
24 1978

25 – 26 Ingekomen correspondentie, overwegend afkomstig van het landelijk partijsecretariaat, 1956-1978.

25 1956-1972.
26 1973-1978.

27 Uitgaande correspondentie, 1967-1978.

28 Uitgaande correspondentie, overwegend gericht aan het landelijk partijsecretariaat en het secretariaat van de Kamercentrale Groningen, 1962-1978.

29 Mededelingen aan de leden van de afdeling, 1952-1977.

30 Lijsten betreffende de ledenadministratie en de financiële administratie 1966-1970.

31 – 32 Ledenlijsten (bestandsoverzichten)

31 1972-1974.
32 1975-1978.

33 Stukken betreffende maandelijkse mutaties in ledenbestand, 1949 en 1968-1976.

34 Diverse lijsten betreffende de administratie van contributiebetalingen, 1957-1970.

35 – 36 Correspondentie met het landelijk partijsecretariaat betreffende de ledenadministratie, de contributiebetaling en aanmelding c.q. opzegging van het lidmaatschap, 1954 -1979.

35 1954 – 1971
36 1972 – 1979

37 Diverse “bedelbrieven” (schriftelijke verzoeken aan leden en sympathisanten om financiële steun
aan het verkiezingsfonds) en bijbehorende stukken, 1959-1977.

38 – 42 Rekeningen, kwitanties en andere stukken betreffende de financiële administratie van de afdeling Groningen en de Kamercentrale Groningen, 1949-1983.

38 1949-1962
39 1963-1970
40 1971 (januari-juni)
41 1971 (juli- december)
42 1972-1983

43 Balansen, rekeningen van baten en lasten en begrotingen, 1951-1978

44 Convocaties, correspondentie en andere stukken betreffende openbare vergaderingen, spreekbeurten, congressen en andere partijbijeenkomsten, 1952-1978.

45 Convocaties, correspondentie en andere stukken betreffende de Liberale Sociëteit, 1963-1977.

46 – 49 Stukken betreffende verschillende afdelingspartijcommissies, 1958 – 1978.

46 Stukken betreffende de afdelingspropagandacommissie, 1958-1974.
47 Stukken betreffende de afdelingspropagandacommissie, 1975-1978.
48 Stukken betreffende de onderwijscommissie, 1973-1977.
49 Stukken betreffende diverse andere commissies, 1970- 1977.

50 Stukken betreffende de redactie van het afdelingsorgaan Liberaal Vizier

51 – 53 Diverse stukken en correspondentie betreffende de Kamercentrale Groningen, 1955-1979

51 Stukken en correspondentie 1955-1970
52 Stukken en correspondentie 1971-1975
53 Stukken en correspondentie 1976-1979

54 – 58 Mededelingen van het hoofdbestuur en andere stukken afkomstig van het landelijk secretariaat, 1954-1978

54 1954-1965
55 1966-1970
56 1971-1974
57 1975-1976
58 1977-1978

59 Landelijke jaarverslagen van de secretaris, 1950-1977 (niet volledig)

60 Diverse landelijke statuten en huishoudelijke reglementen

61 Correspondentie, cursusmateriaal en andere stukken betreffende de Stichting V&S (Vorming en Scholing), 1976-1978 (bevat ook stukken betreffende kadercursussen in de periode 1967- 1975, voorafgaand aan de viering van het bestaan van de Stichting Vorming en Scholing.

62 Stukken en correspondentie betreffende de organisatie Vrouwen in de VVD, 1954-1978.

63 Stukken betreffende de Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie, 1955-1978.

64 Enkele stukken betreffende de Liberale Studenten Vereniging Nederland (LSVN), 1976-1978.

65 Enkele stukken betreffende de Stichting Liberaal Reveil, 1958.

66 Stukken betreffende het Liberaal Beraad, 1969.

67 – 87 Materiaal betreffende het opstellen van verkiezingsprogramma’s en de kandidatenlijsten alsmede stukken betreffende de uitvoering van de propaganda voor diverse verkiezingen, 1954-1979.

67 – 72 Stukken met betrekking tot de Gemeenteraadsverkiezingen, 1958-1978

67 1985
68 1962
69 1966
70 1970
71 1974
72 1978

73 – 79 Stukken met betrekking tot de Provinciale Statenverkiezingen, 1954-1978

73 1954
74 1958
75 1962
76 1965, 1966
77 1969, 1970, inclusief nieuwe landelijke reglementen
78 1974 inclusief een enkele glansdruk.
79 1978

80 – 86 Stukken met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen, 1956-1977

80 1956, inclusief landelijke reglementen, 1955 en het advies van het hoofdbestuur, 1956.
81 1959
82 1963
83 1967
84 1971, inclusief reglementen 1969
85 1972, inclusief een enkele glansdruk en een aantal foto’s van kandidaten
86 1977

87 Stukken met betrekking tot de verkiezingen voor het Europees Parlement, 1979

87 1979

Aanvullingen in 2003

88 – 93 Secretariaat van de afdeling Groningen Ingekomen correspondentie, 1979 – 1981. De correspondentie is zeer divers van aard en loopt van het Polisario front, het Sandinistisch Bevrijdingsfront, het Chili-komittee Groningen en het Nicaragua-kommittee Groningen en studentenvereniging Vindicat atque Polit tot en met brieven van de Kamercentrale Groningen van de VVD, andere afdelingen van de VVD, en de JOVD.

Een enkel exemplaar van VVD-INFO is ook tussen de stukken te vinden evenals correspondentie van de afdeling zelf, zoals jaarverslagen van de afdeling en voorstellen voor een redactiestatuut voor het afdelingsblad Liberaal Vizier. VVD-INFO is het informatieblad van de KC Groningen. Er is een aparte plaatsingslijst voor VVD-INFO
exemplaren, in bezit van het Liberaal Archief Groningen.

88 28 juni 1978 – 7 juni 1979
89 Juli 1979 – december 1979
90 Januari 1980 – juni 1980
91 Juli – december 1980
92 Januari – juni 1981
93 30 juni – december 1981

Aanvullingen augustus 2006

94 – 102 Kasboeken PvdV en VVD, afdeling Groningen, 1946 – 1970. De nummers 100 – 102 hebben een afwijkend formaat en zijn niet in archiefdozen opgeborgen, maar apart bij het DNPP.

94 Partij van de Vrijheid, afdeling Groningen
Schriftje met opschrift Ontvangsten 1946 Partij van de Vrijheid
95 Partij van de Vrijheid, afdeling Groningen Kasboek mei – oktober 1947
96 VVD, afdeling Groningen Kasboek contributies en giften afdeling Groningen Februari 1954 – januari 1959
97 VVD, afdeling Groningen
Kasboek contributies en giften afdeling Groningen Februari 1959 – december 1962
98 VVD, afdeling Groningen
Kasboek contributies afdeling Groningen Januari 1963 – oktober 1966
Verkiezingsfonds 1963
99 VVD, afdeling Groningen
Overzicht giften aan de afdeling Groningen en Verkiezingsfonds 1966 Januari 1964 – 1968
100 VVD, afdeling Groningen
Kasboek contributies etc., afdeling Groningen Februari 1956 – 18 november 1961
101 VVD, afdeling Groningen
Kasboek contributies etc., afdeling Groningen 28 november 1961 – 5 april 1966
102 VVD, afdeling Groningen
Kasboek contributies etc., afdeling Groningen 7 april 1966 – 31 december 1970

103 Enkele stukken met betrekking tot de Liberale Staatspartij de Vrijheidsbond, afdeling Groningen.

103 Liberale Staatspartij, de Vrijheidsbond, afdeling Groningen.
Kopie van een aanbeveling om dr. S.E.B. Bierema te stemmen voor Tweede Kamerverkiezingen.
Datum onbekend.
Reglement van de Centrale van Jongeren in den Vrijheidsbond, afdeling Groningen.
Vastgesteld in de ledenvergadering van 18 maart 1925.

104 Enkele stukken met betrekking tot de Partij van de Vrijheid, afdeling Groningen.
104 Enkele stuks correspondentie van de Partij van de Vrijheid.
Opgave van een advertentie voor een spreekbeurt van mevrouw A. Fortanier – De Wit
over het onderwerp Politiek van de dag.

Kopie van een brief m.b.t. de stand van de financiën van de afdeling, gericht aan het Landelijk
secretariaat van de PvdV van 2 september 1946.

Ledenlijst van de Partij van de Vrijheid, afdeling Groningen, per 1 januari 1948

Brief van het secretariaat van de PvdV afdeling Groningen aan het landelijk secretariaat met
betrekking tot de benoeming door de Centrale Groningen van een eigen administratrice
(5 mei 1948).

105 – 108 Enkele stukken met betrekking tot de gemeenteraadvertegenwoordigers in de Stad Groningen, 1887 – 1989.

105 Namen van de leden van de gemeenteraad van de stad Groningen, 1887 – 1939 (?)
106 Advertenties voor de VVD, tussen 1949 – 1973
107 Verkiezingsprogramma 1978, afdeling Groningen
Verkiezingsprogramma 1986 – 1990, afdeling Groningen
108 Enkele exemplaren van het blad Liberaal Vizier uit 1977 en 1978.
Jaarverslag van de afdeling over 1978.
Brief ter promotie van de kandidatuur van R.Wigboldus voor de functie van KC voorzitter, december 1979.
Enkele krantenartikelen over de perikelen rond de bouw van het Groninger Museum
Nieuwjaarswens VVD fractie afdeling Groningen voor 1999 (met foto).

109 Enkele exemplaren van het blad Liberaal Vizier. September 1988 – februari 1991.
109 Liberaal Vizier, september 1988 – februari 1991.