V.22 Hoogezand-Sappemeer

V. 22 Plaatsingslijst van de archivalia van de afdeling Hoogezand – Sappemeer van de Kamercentrale Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en haar voorlopers, 1957 – 2006.

De dorpen Hoogezand en Sappemeer waren eerder twee dorpen die vanaf 1949 als één gemeente verder gingen. Dat dit niet als vanzelf ging, werd 50 jaar later nog eens beschreven in een boekje over de perikelen rond het samengaan van Hoogezand en Sappemeer onder de titel “50 jaar Hoogezand-Sappemeer, uitgegeven door het Gemeentebestuur van Hoogezand-Sappemeer in 1999.
Ondertitel van het boekje is: “naar een (soms) fel omstreden eenwording”.

De geschiedenis van Hoogezand-Sappemeer is uitgebreid beschreven in het in 2003 verschenen boek
‘Hoogezand-Sappemeer 375 jaar’.
Waterhuizen (dorp) valt sinds 1969 onder de gemeente Hoogezand-Sappemeer, daarvoor behoorde het tot de gemeenten Haren en Noorddijk.

Desgevraagd meldt Teade Smedes, in januari 2015, medewerker van het gemeentearchief Hoogezand – Sappemeer dat in 1931 van de 15 zetels in de raad van Hoogezand er
6 bezet door vertegenwoordigers van de SDAP,
3 door vertegenwoordigers van de VDB,
2 door vertegenwoordigers van de LSP Vrijheidsbond, en
1 door een vertegenwoordiger van de CPN (Communisten).

De dertien Sappemeerster raadzetels werden verdeeld over de communisten, socialisten en vrijzinnig demoraten (elk 3), de Volkspartij (twee), en de katholieken en antirevolutionairen met christelijk-historischen elk één zetel

Volgens het jaarboek van de VVD bestaat de VVD afdeling Hoogezand-Sappemeer sinds 1948 [i].
Deze plaatsingslijst beschrijft de archieven van de afdeling vanaf ongeveer 1957 (de eerste stukken)
Het grootste deel van het archief is verkregen van de familie Coops, die jarenlang actief zijn geweest in de afdeling.

De archiefdelen die hieronder beschreven zijn van de afdeling Hoogezand-Sappemeer van de VVD zijn rijk aan informatie over de beschreven periode, maar daarnaast eenzijdig. In het archief is veel informatie te vinden over de convocaties naar de leden van de afdeling, over het verloop van het ledental van de afdeling, ook uit de eerste jaren van een centrale registratie van het ledental vanuit Den Haag. Ook is er veel materiaal over de verloop en discussies rond “propaganda” (wij zouden het nu Public Relations noemen) voor de afdeling, de Ondercentrale en de Provincie (in afkortingen de Propaganda Commissie (PC) en de Provinciale Propaganda Commissie (PPC).

Wat ontbreekt zijn financiële stukken bij het reilen en zeilen van de afdeling, en correspondentie tussen de afdeling en andere groeperingen, zoals deze vaak wel in andere archieven worden teruggevonden. Een reden voor dit laatste zou kunnen zijn, dat dit soort brieven steevast naar de gekozen vertegenwoordigers werden doorgezonden (gemeenteraadsleden, provinciale statenleden) waarbij hen werd gevraagd te reageren. Een enkel stuk in het archief van de correspondentie met de leden doet dit vermoeden, maar er is geen zekerheid over te krijgen.

Een welkome aanvulling in het archief van de afdeling Hoogezand-Sappemeer op het archief van de Kamercentrale Groningen dat ook bij de Stichting LAG is ondergebracht (V.1) vormen die dossiers die stukken van de Kamercentrale bevatten.

Daarnaast wordt ook verwezen naar LAG plaatsingslijst V. 17 met diverse kleine archieven.
In dit archief zitten twee relevante onderdelen voor het archief van de afdeling Hoogezand – Sappemeer, en wel van de afdeling Hoogezand en van de afdeling Hoogezand Sappemeer

Notenverantwoording
[i] 22 e Jaarboek van de Volkspartij voort Vrijheid en Democratie, editie 2002 – 2003. Den Haag,
2002, pagina 495.

In januari 2015 zijn de dossiernummers 1-30 toegevoegd.
In augustus 2016 zijn de dossiernummers 31-179 toegevoegd.

1-5 Correspondentie en administratie met betrekking tot de leden van de afdeling Hoogezand-Sappemeer, 1957 – 1975
1 1957 – 1964, met getypte ledenlijsten
2 1965 – 1967, met getypte ledenlijsten en enkele stuks gemengde correspondentie over leden en A.L.V.
3 1968 – 1970
4 1971 – 1973, met getypte ledenlijsten en vervolgens computeruitdraai van de landelijke VVD ledenadministratie.
5 1974 – 1975, met computeruitdraai van de landelijke VVD ledenadministratie en handgeschreven ledenlijsten.

6 – 10 Convocaties afdeling Hoogezand Sappemeer (onder andere voor ledenvergaderingen, met notulen erbij) en voor bijeenkomsten van de Liberale Sociëteit
6 Convocaties VVD afdeling Hoogezand-Sappemeer, 1965 – 1974.
Tevens in deze map de eerste tekenen van het bestaan van een Propaganda Commissie
voor de afdeling Hoogezand-Sappemeer, met handgeschreven notulen van de tweede vergadering op 19 februari 1974.
7 Convocaties VVD afdeling Hoogezand – Sappemeer, 1975 – 1979.
8 Convocaties VVD afdeling Hoogezand – Sappemeer, 1980 – 1987.
9 Enkele financiële stukken afdeling Hoogezand – Sappemeer, 1975 – 1977.
10 Enquête van de afdeling Hoogezand-Sappemeer onder leden met betrekking tot de gewenste activiteiten voor leden, door leden. Waarschijnlijk gehouden in 1972.

11 – 13 Procedures en bereidverklaringen, niet bereidverklaringen VVD kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen gemeente Hoogezand – Sappemeer
11 Gemeenteraadsverkiezingen, 1966.
12 Gemeenteraadsverkiezingen, 1970.
13 Gemeenteraadsverkiezingen, 1974.

14 – 18 Correspondentie van en met de Kamercentrale Groningen, 1967- 1988.
14 Correspondentie, 1967 – 1973, waaronder een aantal convocaties van de drie gezamenlijke Noordelijke Kamercentrales.
15 Correspondentie, 1974 – 1975.
16 Correspondentie, 1976 – 1977.
17 Correspondentie, 1978 – 1980.
18 Correspondentie, 1981 – 1988.

19 – 22 Stukken met betrekking tot de Provinciale Propaganda Commissie (PPC) van de Kamercentrale Groningen en de Propaganda Commissie (PC) van de afdeling Hoogezand – Sappemeer.
19 Correspondentie, 1971 – 1975
20 Correspondentie, 1976 – 1977
21 Correspondentie, 1978 – 1988
22 Correspondentie, 1988 – 1989, vooral PPC

23 VVD info. Uitgave Kamercentrale Groningen
Bijna complete uitgave van het blad van de Kamercentrale Groningen, VVD-info.
De volgende nummers ontbreken : 5, 8, 15, 61, 63, 64, 65, 66.

24 Stukken met betrekking tot de OC Veenkoloniën
Stukken met betrekking tot de OC Veenkoloniën, 1969

25 Stukken met betrekking tot de OC Groningen
Stukken met betrekking tot de OC Groningen, 1975-1977, 1988, 1989.

26 – 27 Landelijke correspondentie VVD
26 Landelijke correspondentie VVD, 1973 – 1975
27 Landelijke correspondentie VVD, 1988.

28 Landelijke correspondentie van de Landelijke Propaganda Commissie (LPC)
Landelijke correspondentie LPC, 1973 – 1978

29 -30 Diverse reglementen
29 Diverse reglementen VVD landelijk
30 Ontwerp en definitief reglement van de Kamercentrale Groningen van de VVD, januari 1977.

31-56 Inkomende post.
31 1956.
32 1968.
33 1969.
34 1970.
35 1971.
36 1972.
37 1974.
38 1975.
39 1976.
40 1977.
41 1978.
42 1979.
43 1980.
44 1981.
45 1985.
46 1986.
47 1987.
48 1988.
49 1989.
50 1990.
51 1999.
52 2001.
53 2002.
54 2003.
55 2006.
56 Ongedateerd.

57-61 Uitgaande post.
57 1966.
58 1971.
59 1973.
60 1974.
61 Ongedateerd.

62-70 Vergaderingen.
62 Jaarlijkse algemene vergadering landelijk, 1971-1988.
63 Buitengewone algemene vergadering landelijk, 1971.
64 Kamercentrale Groningen, 1969-1985.
65 Provinciale Adviescommissie Bestuur en Financiën, 2000-2001.
66 Ondercentrale Veenkoloniën, 1969.
67 Bestuursvergaderingen, 1969-1993.
68 Algemene ledenvergaderingen, 1969-2005.
69 Buitengewone ledenvergaderingen, ongedateerd.
70 Aantekeningen vergadering onbekend, ongedateerd.

71-76 Cursussen.
71 Politieke vorming: Nederlandse politiek, 1984.
72 Ontstaan en verloop van de oost/west verhouding, 1985.
73 Cursusboek Vrouwenbelangen, Wegwerken van de achterstand in de participatie van de vrouw in
de politiek, 1986.
74 Besluitvormingsspel samenstellen van een verkiezingsprogramma, ongedateerd.
75 Rollenspel vaststellen kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen, ongedateerd.
76 Vergadertechniek, ongedateerd.

77-85 Krantenknipsels.
77 Verkiezingen Provinciale Staten en gemeenteraad, 1974.
78 Voorjaar 1974 – zomer 1975.
79 Zomer 1975 – december 1976.
80 Bijzonderheden gemeenteraad, 1986-1990.
81 Verkiezingen, 1977-1981.
82 Gemeente Hoogezand-Sappemeer, 1999.
83 Bezoek Wiegel, 2001.
84 Diversen, 1973-1990.
85 Diversen, 1985-1987.

86-114 Diversen
86 Model voor het oprichten van een afdeling, 1973.
87 Rede van Wiegel tijdens de algemene beschouwingen, eerste termijn, 8 oktober 1974.
88 Begrotingsbeschouwingen gemeenteraad Hoogezand-Sappemeer, 1977-1985.
89 Normstelling in het milieu hygiënisch beleid, 1978.
90 Speech Mr. J.G. Rietkerk, voorzitter van de VVD-Tweede Kamerfractie, ter gelegenheid van de
Algemene ledenvergadering in Groningen, april 1980.
91 Speech Mr. J.G. Rietkerk, voorzitter van de VVD-Tweede Kamerfractie, tijdens de algemene en
financiële beschouwingen, eerste termijn, oktober 1980.
92 Krachtsverhouding en wapenbeheersing, Sari van Heemskerck Pillis-Duvekot, 1983.
93 Democratie Amerika, februari 1984.
94 Vormen en varianten van het pacifisme, P. Valkenburgh, 1984.
95 Vrouwen in de VVD, artikel over sociale zekerheid, 1984.
96 Veertig jaar liberalisme in de provincie Groningen, 1987.
97 Beschrijvingsbrief Jaarlijkse Algemene Vergadering, VVD Congres te Veldhoven, 27 en 28 mei
1988.
98 Ruimtelijk-economisch perspectief Noord-Nederland, september 1997.
99 Toespraken afscheid gemeentesecretaris Rob Engelsman, 1999.
100 Standpunt VVD fractie inzake locatie tijdelijke huisvesting asielzoekers, juni 2000.
101 Aantekeningen op de Nota Regionaal Sociaal-economisch Beleid, opgesteld door de commissie Sociaal-economisch regionaal beleid van de afdeling Groningen, ongedateerd.
102 Aanzet tot een VVD-actiepuntenplan ten behoeve van de werkgelegenheid in de provincie Groningen en in het bijzonder in Oost-Groningen, ongedateerd.
103 Discussienota Liberaal Bestek ’90, moties en amendementen, ongedateerd.
104 Draaiboek prominentenavonden, Gerlof Boosman en Henk Krol, ongedateerd.
105 Huishoudelijk reglement, ongedateerd..
106 Landbouwers kunnen lasten Avebe niet langer dragen, ongedateerd.
107 Losse bladzijdes, ongedateerd.
108 Modelreglement voor kamercentrales die uit meer dan één afdeling bestaan, ongedateerd.
109 Notitie in verband met het gemeentelijk programma in relatie tot het midden- en kleinbedrijf,
ongedateerd.
110 P. Valkenburgh, Een verschijningsplicht voor beleidsmakers, ongedateerd.
111 Reactie op miljoenennota, ongedateerd.
112 Reg Coops, afscheid van een liberaal, ongedateerd.
113 VVD congresbundel, ongedateerd.
114 Zwart-wit foto’s bezoek Wiegel in Groningen, ongedateerd.
115 Lijst van aspirant leden, 1987.

116-161 Verkiezingen.
116 Europees Parlement, 1979.
117 Europees Parlement, 1984.
118 Europees Parlement, 1989.
119 Europees Parlement, 1994.
120 Europees Parlement, 1999.
121 Europees Parlement, 2004.
122 Tweede Kamer, 1946.
123 Tweede Kamer, 1948.
124 Tweede Kamer, 1971.
125 Tweede Kamer, 1973.
126 Tweede Kamer, 1977.
127 Tweede Kamer, 1981.
128 Tweede Kamer, 1982.
129 Tweede Kamer, 1986.
130 Tweede Kamer, 1989.
131 Tweede Kamer, 1994.
132 Tweede Kamer, 1998.
133 Tweede Kamer, 2002.
134 Tweede Kamer, 2003.
135 Tweede Kamer, 2006.
136 Provinciale Staten, 1952.
137 Provinciale Staten, 1962.
138 Provinciale Staten, 1970.
139 Provinciale Staten, 1974.
140 Provinciale Staten, 1978.
141 Provinciale Staten, 1982.
142 Provinciale Staten, 1987.
143 Provinciale Staten, 1991.
144 Provinciale Staten, 1995.
145 Provinciale Staten, 1999.
146 Provinciale Staten, 2003.
147 Provinciale Staten, 2007.
148 Gemeenteraad, 1931.
149 Gemeenteraad, 1949.
150 Gemeenteraad 1953.
151 Gemeenteraad 1962.
152 Gemeenteraad, 1970.
153 Gemeenteraad, 1974.
154 Gemeenteraad, 1978.
155 Gemeenteraad, 1982.
156 Gemeenteraad, 1986.
157 Gemeenteraad, 1994.
158 Gemeenteraad, 1998.
159 Gemeenteraad, 2002.
160 Gemeenteraad, 2006.
161 Gemeenteraad, ongedateerd.

162 VVD-info Liberaal Vizier, uitgave VVD Kamercentrale Groningen en afdeling Groningen,
nummer 0-3, 2005.

163-179 Liberaal Journaal, afdeling Hoogezand-Sappemeer.
163 Nummer 15, 1982.
164 Nummer 16, 1983.
165 Nummers 75-78, 1990.
166 Nummers 79-83, 1991.
167 Nummers 85-87, 1992.
168 Nummers 88-92, 1993.
169 Nummers 93-95, 1994.
170 Nummers 96-99, 1995.
171 Nummer 99 en 100, 1996.
172 Nummers 101-103, 1997.
173 Nummers 104-106, 1998.
174 Nummer 107, 1999.
175 Nummer 108 en 109, 2001.
176 Nummer 111, 2002.
177 Nummer 112 en 113, 2003.
178 Nummer 115, 2004.
179 Nummer 116, 2005.