V.1 KC Groningen

V. 1 Plaatsingslijst van de archivalia van de Kamercentrale Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en haar voorlopers, 1964 – 2001.
Op dit archief zijn de bepalingen van de overeenkomst tussen het DNPP en het Liberaal Archief Groningen van toepassing.

De Kamercentrale Groningen mag gezien worden als de voortzetting van de provinciale organisatie van de Liberale Staatspartij (LSP) van 1946. Deze LSP was in de provincie Groningen, net als in de rest van Nederland, in de loop van de jaren dertig van de twintigste eeuw voor veel kiezers een steeds minder aansprekende partij geworden. Pas na de wijzigingen welke in 1938 onder leiding van prof. mr. B .M. Telders landelijk werden doorgevoerd, kwam de LSP weer enigszins terug in de kiezersgunst. Echter, de tijd, tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, bleek te kort om hiervan voldoende profijt te verkrijgen.

De provinciale organisatie van de LSP heette de Centrale en was onderverdeeld in zogenaamde Ondercentrales, die op hun beurt afdelingen bundelden. De organisatie is naar alle waarschijnlijkheid
zwak geweest. Helaas is er, door het ontbreken van de in de oorlog verdwenen LSP-archieven van zowel het landelijk bestuur alsmede van de provinciale- en afdelingsbesturen, niets met zekerheid te zeggen over de provinciale partijorganisatie. Met name krantenberichten (ingezonden stukken, advertenties en redactionele commentaren) in bijvoorbeeld het landelijke Algemeen Handelsblad of (lokaal) de voormalige Winschoter Courant en het Nieuwsblad van het Noorden (nu Dagblad van het Noorden), of partijgebonden uitgaven zoals Het Liberale Weekblad en De Vrijheid geven enige aanwijzingen betreffende de organisatie van de Centrale Groningen. Uit deze bronnen komt naar voren dat het vooral een aantal individuele politici in de stad Groningen en daarbuiten waren, die de Centrale na de Tweede Wereldoorlog opnieuw bijeen brachten door spreekbeurten te houden en nieuwe afdelingen op te zetten.

In 1945 werd de heer W.(Willem) Trijssenaar uit Winschoten de eerste na-oorlogse voorzitter van de Centrale. Waarschijnlijk werd hij naar voren geschoven door mr. H. S. Siebers, één van de vernieuwende
politici van de na-oorlogse LSP in de Centrale Groningen. Siebers zelf was meer in de provinciale en landelijke politiek actief, dan in het organisatorische circuit.

Na de oorlog ging de LSP landelijk nog korte tijd zelfstandig verder. In 1946 echter ging de partij op in de nieuw gevormde Partij van de Vrijheid (PvdV). Het landelijk hoofdbestuur gaf de LSP centrales het advies met deze overgang mee te gaan. Blijkens een artikel in de Winschoter Courant gaf het bestuur van de Centrale Groningen vervolgens de afdelingen het advies om zich bij de nieuwe partij aan te sluiten, hetgeen de meeste afdelingen waarschijnlijk ook deden. Toen in 1948 na de samenvoeging van het Comité Oud en de PvdV de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) ontstond, gingen de Centrale Groningen en de meeste van de Groninger afdelingen over naar de nieuwe partij.

De organisatie van de PvdV en later ook van de VVD stammen (zeker tot de reglementaire reorganisatie van de VVD in 1961) rechtstreeks van de LSP af. Ook de organisatie van verschillende groepen binnen de partij, zoals de landelijke organisatie van Vrouwen in de VVD, alsmede de Jongerenorganisatie (JOVD) en de Vereniging van Staten-en Raadsleden (VSR, nu Bestuurdersvereniging), hebben hun voorlopers in de LSP.

De naam “Centrale” werd in 1961 landelijk veranderd in Kamercentrale. Nog steeds is de Kamercentrale Groningen een overkoepelend orgaan van alle VVD afdelingen binnen de provincie
Groningen, maar het aantal afdelingen is sinds de gemeentelijke herindeling van de provincie per 1 januari 1990 van 42 naar 25 afdelingen afgenomen.

Dit archief van de Kamercentrale Groningen van de VVD is begin 1991 overgedragen aan het bestuur van de Stichting en omvatte de periode 1964-1991.

Latere toevoegingen zijn verwerkt in

 • December 1992 (de nummers 76 – 120)
 • Juli 2004 (nummers 121 – 160) en in
 • Augustus 2006 (nummer 161 en verder).
 • Augustus 2016 (nummers 178-323).

Het verdient aanbeveling om de lijst geheel door te nemen. Doordat het archief in verschillende delen binnengekomen is, doet zich het feit voor, dat archiefnummers in deze plaatsingslijst qua jaartallen en onderwerpen niet op elkaar aansluiten, maar dat verderop in de plaatsingslijst de aansluiting wel te vinden is.

1-11 Materiaal betreffende het bestuur van de Kamercentrale Groningen, 1964-1990

 1. Enkele stukken en correspondentie betreffende het Dagelijks Bestuur van de KC – Groningen, 1987 – 1989.
 2. Stukken betreffende de samenstelling van het Algemeen Bestuur van de KC Groningen – 1978 en 1987.
 3. Enkele stukken betreffende de door het bestuur ingestelde commissies van de KC – Groningen – 1985 – 1988.
 4. Stukken en correspondentie betreffende de KC Groningen en de Provinciale Statenfractie van de VVD in de provincie Groningen, 1980 – 1982.
 5. Stukken en correspondentie betreffende de KC Groningen en de Provinciale Statenfractie van de VVD in de provincie Groningen, 1983 – 1987.
 6. Stukken en correspondentie betreffende het Noordelijk overleg Kamercentrales (onder andere convocaties, notulen en presentielijsten), het latere Staphorstoverleg, 1984 – 1989.
 7. Stukken betreffende overleggen tussen het KC bestuur en de afdelingsbesturen (onder andere convocaties, notulen en presentielijsten), 1964 – 1966.
 8. Stukken betreffende overleggen tussen het KC bestuur en de afdelingsbesturen (onder andere convocaties, notulen en presentielijsten), 1967 – 1969.
 9. Periodiek Voorzittersoverleg tussen KC Groningen en de voorzitters van de Ondercentrales (OC) en afdelingen, 1989.
 10. Stukken betreffende bijeenkomsten van de KC Groningen (onder andere convocaties enpresentielijsten), 1984 – 1990.
 11. Vervallen nummer.

12 – 16 Materiaal betreffende het secretariaat van de KC Groningen, 1979 – 1990.

 1. Ingekomen stukken algemeen, 1981 – 1984
 2. Ingekomen stukken algemeen, 1986.
 3. Ingekomen stukken algemeen, 1987.
 4. Ingekomen stukken algemeen, 1988.
 5. Ingekomen stukken algemeen, 1989.

17 – 19 Materiaal afkomstig van de landelijke VVD aan het secretariaat van de KC Groningen, 1979 – 1990.

 1. Ingekomen stukken afkomstig van landelijke VVD, 1979.
 2. Ingekomen stukken afkomstig van landelijke VVD, 1981 – 1984.
 3. Ingekomen stukken afkomstig van landelijke VVD, 1985 – 1990.

20 Stukken en correspondentie betreffende de Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD), 1977- 1979.

 1. Stukken en correspondentie betreffende de Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD), 1977- 1979
  Ingekomen stukken afkomstig van JOVD, 1980 – 1989. Het betreft hier stukken van het 
  landelijk hoofdbestuur van de JOVD, alsmede van het district Noord en de afdelingen
  Groningen en de afdeling Groningen Noord) in de provincie Groningen.

21 – 29 Uitgaande stukken van het secretariaat van de KC Groningen, 1980 – 1982.

 1. Uitgaande stukken van het secretariaat van de KC Groningen, 1980 – 1982.
 2. Uitgaande stukken van het secretariaat van de KC Groningen, 1983 – 1984.
 3. Uitgaande stukken van het secretariaat van de KC Groningen, 1985 – 1986.
 4. Uitgaande stukken van het secretariaat van de KC Groningen, 1987.
  Met een onderverdeling naar persberichten 1987 en correspondentie met secretarissen van afdelingen en ondercentrales 1987.
 5. Uitgaande stukken van het secretariaat van de KC Groningen, 1988 – 1989.
 6. Diverse stukken en correspondentie betreffende de KC Groningen en de overige Kamercentrales in het land, 1981, 1984, 1986, 1988.
 7. Correspondentie tussen de Kamercentrale-secretarissen onderling, 1985 – 1986
  (N.B. 1986 bevat moties en diverse correspondentie over demissionaire VVD – bewindslieden).
 8. Diverse correspondentie tussen KC Groningen en de Ondercentrales en afdelingen in de provincie Groningen, 1982, 1985, 1986-1990.
 9. Diverse stukken en correspondentie ( 1984 – 1985, 1987) betreffende de KC Groningen en de/het;
  – Europese Liberaal-Democratische Radicale fractie (ELDR)
  – Europees parlement (EP)
  – Europese beweging
  – Freie Demokratische Partei (FDP)
  – Liberale Internationale, Groep Nederland (LIGN)

30 – 34 Bestuursmutatieformulieren, algemene stukken en bestuursmutatie formulieren van de KC Groningen, 1984 – 1999.

 1. Bestuursmutatieformulieren van besturen van de KC, OC en afdelingen, 1984 – 1990.
 2. Algemene stukken betreffende de ledenadministratie van de KC Groningen. Het betreft hier onder meer overlijdensberichten, verhuisberichten, ingekomen nieuwjaarswensen etc.
 3. Bestandsoverzicht ledenlijsten per 07 januari 1989.
 4. Bestandsoverzicht ledenlijsten per 30 juni 1989.
 5. Bestandsoverzicht ledenlijsten per 05 januari 1989.

35 – 37 Materiaal betreffende VVD activiteiten in de provincie Groningen, 1979 – 1989

 1. Diverse stukken betreffende manifestaties, congressen, spreekbeurten, werkbezoeken etcetera, 1979 – 1980
 2. Diverse stukken betreffende manifestaties, congressen, spreekbeurten, werkbezoeken etcetera, 1984 – 1987, (1989).
 3. Stukken betreffende het 40-jarig jubileum van de KC Groningen, 12 december 1987.
  Onder meer de stukken met betrekking tot de voorbereiding van de dag.
  (werkgroepbijeenkomsten) maar ook uitwerking etc. Tevens de volgende onderwerpen
  1 – Correspondentie voorbereiding “Veertig jaar Liberalisme in de provincie Groningen”
  2 – Programmaboekje “Veertig jaar Liberalisme in de provincie Groningen”
  Artikel “De kamercentrale Groningen en de VVD: werkwijze in de jaren 1948-1956, door L.H.M. Osterholt
  Artikel “Geschiedenis van de VVD Afdeling Delfzijl 1948-1977 door drs. W.K.H. Slik
  Artikel “De afdeling Groningen en de eerste contacten met de Ommelanden” door L.H.M. Osterholt
  Artikel “Verslag van de notulen en jaarverslagen van de VVD, afdeling Eenrum” door Paul Woldendor
  3-  Stukken voor boekje “40 jaar Liberalisme in de provincie Groningen”
  Artikel “De Vrijzinnige partijen in Groningen tijdens het Interbellum” door Gerrit Voerman
  Artikel “De wortels van het Liberalisme in de provincie Groningen” door Meindert Schroor.
  4 – Nieuwjaarsbijeenkomst KC Groningen januari 1988 over 40 jaar VVD, afdeling Groningen

38 – 44 Materiaal betreffende de landelijke VVD, 1981-1989.

 1. Mededelingen van het hoofdbestuur, 1981 – 1982
   (nummers 188 – 201, 199 missen).
 2. Mededelingen van het hoofdbestuur, 1983 – 1985,
  (nummers 202 – 219, 210 – 212 mist)
 3. Mededelingen van het hoofdbestuur, 1986 – 1989,
  (nummers 220 – 231 (nummers 226 + 228 mist)
 4. Agenda’s en besluitenlijsten van vergaderingen van het hoofdbestuur van de VVD, 1987 – 1988.
 5. Stukken betreffende landelijke Algemene- en Buitengewone VVD-vergaderingen
  (onder andere convocaties en presentielijsten), 1983 – 1985.
 6. Stukken betreffende landelijke Algemene- en Buitengewone VVD-vergaderingen
  (onder andere convocaties en presentielijsten), 1983 – 1985.
 7. Liberaal Bestek 1990 (onder andere amendementen en concepten (januari – maart 1988)  en de uitspraken van de Algemene vergadering van de VVD op deze moties.

45 – 52 Materiaal betreffende diverse landelijke- en provinciale VVD commissies, 1980 – 1990.

 1. Stukken betreffende landelijke partijcommissies, 1985 – 1987 en 1989-1990.
 2. Stukken betreffende de provinciale partijcommissies, 1980 – 1984.
 3. Stukken betreffende de provinciale partijcommissies, 1985 – 1989, waaronder ook
  bereidverklaringen om deel te nemen aan provinciale partijcommissies, najaar 1987.
  Stichting Liberaal Archief Groningen.
 4. Stukken betreffende de provinciale Propagandacommissie (PPC), 1982 – 1984.
 5. Stukken betreffende de provinciale Propagandacommissie (PPC), 1985 – 1986.
 6. Stukken betreffende de provinciale Propagandacommissie (PPC), 1987 – 1989.
 7. Stukken betreffende de provinciale commissie Vorming & Scholing (onder andere jaarverslagen, convocaties, notulen en cursusaanbod), 1983 – 1987.
 8. Stukken betreffende de Reglementencommissie in verband met wijziging van de Reglementen van de KC Groningen, 1986 – 1987.

53 – 62 Materiaal betreffende verschillende landelijke VVD nevenorganisaties, 1975 – 1989.

 1. Oprichtingsakte Stichting Vorming en Scholing, (V&S) en verzoek om subsidiering aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1975.
 2. Correspondentie en stukken betreffende de Stichting V&S en de Landelijke Kader Commissie (LKC), 1975 – 1976.
 3. Correspondentie en stukken betreffende Stichting V&S en de Landelijke Kader Commissie (LKC), 1976 – 1977.
 4. Correspondentie en stukken betreffende de Stichting V&S en de LKC, 1978.
 5. Correspondentie en stukken betreffende de Stichting V&S en de LKC, 1979.
 6. Correspondentie en stukken betreffende de Stichting V&S en de LKC, 1981 – 1982.
 7. Stukken betreffende de Haya van Somerenstichting (voortzetting van de stichting V&S), 1982 – 1988
 8. Diverse tekstbijdragen van inleiders op seminars en cursussen van de stichting Vorming & Scholing (meeste zonder plaats, zonder jaartal).
 9. Stukken betreffende de Vereniging van Staten- en Raadsleden (onder andere ledenoverzicht, correspondentie, convocaties en presentielijsten, 1980 – 1989.
 10. Landelijk materiaal betreffende de organisatie Vrouwen in de VVD, 1980 – 1989.

63 -72 Materiaal betreffende het opstellen van de verkiezingsprogramma’s en de kandidatenlijsten,  alsmede stukken betreffende de uitvoering van de propaganda voor diverse verkiezingen en de gemeentelijke herindeling van 1990, 1972-1991.

 1. Stukken betreffende de voorbereiding van reguliere Tweede Kamerverkiezingen, 1990.
 2. Landelijke correspondentie betreffende de voorbereiding van reguliere Tweede Kamerverkiezingen, 1990.
 3. Ingekomen stukken bij de secretaris van de KC Groningen bij de voorbereiding van de Provinciale Statenverkiezingen van 1987.
 4. Stukken betreffende de amendementen c.q. moties van afdelingen op het concept verkiezings-programma van de VVD voor de Provinciale Statenverkiezingen van 1987.
 5. Stukken betreffende de Provinciale Statenverkiezingen van 1987. Onder meer c.v’s van de kandidaten voor de groslijst, de procedure voor de indiening van de lijsten en verslagen van de KC vergadering.
 6. Stukken betreffende amendementen op het verkiezingprogramma van de VVD voor de Provinciale Statenverkiezingen, 1990.
 7. Diverse stukken betreffende de Gemeentelijke Herindeling (met onder andere stukken met betrekking tot de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van 1989),1988 – 1990.
 8. Stukken betreffende Gemeenteraadsverkiezingen, (onder andere over de al dan niet deelname aan de verkiezingen in bepaalde gemeentes), 1989.
 9. Stukken met betrekking tot de Europese Verkiezingen, 1989.
 10. Stukken betreffende de verkiezingen van leden van het hoofdbestuur van het Waterschap Omrnelanderzeedijk, 1986 – 1987.

73 – 78 Materiaal betreffende het Dagelijks bestuur van de KC en haar contacten (extern en interen waaronder afdelingen), 1980 – 1989.

 1. Stukken betreffende het Landbouwoverleg tussen de Kamercentrale Groningen en de Groninger Maatschappij voor Landbouw, 1986, 1988 – 1989.
 2. Convocaties, presentielijsten, notulen en andere stukken betreffende de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de KC Groningen, 1980 -1983.
 3. Convocaties, presentielijsten, notulen en andere stukken betreffende de vergaderingen.
 4. Convocaties, presentielijsten, notulen en andere stukken betreffende de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, 1980-1983.
 5. Convocaties, presentielijsten, notulen en andere stukken betreffende de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, 1984-1985.
 6. Diverse stukken en correspondentie betreffende bijeenkomsten van de besturen van de noordelijke Kamercentrales (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland), 1978-1984.

79 – 80 (Kamer-)centrale Vergaderingen van de KC Groningen, 1979 – 1986.

 1. Convocaties, presentielijsten, notulen en andere stukken betreffende de Centrale vergaderingen van de KC Groningen, 1979-1982.
 2. Convocaties, presentielijsten, notulen en andere stukken betreffende de Centralevergaderingen van de KC Groningen, 1983-1986.

81 – 90 Secretariaat van de KC Groningen, 1972 – 1986

 1. Ingekomen en uitgegane correspondentie, 1972 – 1977.
 2. Ingekomen en uitgegane correspondentie, 1978 – 1979.
 3. Ingekomen en uitgegane correspondentie, 1980 – 1984.
 4. Stukken afkomstig van het landelijk secretariaat, alsmede andere correspondentie met het landelijk secretariaat en de overige Kamercentrales, 1969-1973.
 5. Stukken afkomstig van het landelijk secretariaat, alsmede andere correspondentie met het landelijk secretariaat en de overige Kamercentrales, 1974-1976.
 6. Stukken afkomstig van het landelijk secretariaat, alsmede andere correspondentie met het landelijk secretariaat en de overige Kamercentrales, 1977-1981.
 7. Algemene correspondentie van de Kamercentrale aan de secretarissen van de afdelingen in de KC Groningen.1979 – 1986.
 8. Correspondentie van en met diverse afdelingen, 1979-1986,(alfabetisch geordend), Adorp-Grijpskerk.
 9. Correspondentie van en met diverse afdelingen, 1979-1986, (alfabetisch geordend), Haren-Slochteren.
 10. Correspondentie van en met diverse afdelingen, 1979-1986, (alfabetisch geordend), Stadskanaal-Zuidhorn.

91 – 92 Correspondentie met de Ondercentrales, 1979 – 1986.

 1. Correspondentie met de ondercentrales, Fivelingo, Groningen/Haren/Hoogezand-Sappemeer en Hogeland (oost en west), 1979-1986.
 2. Correspondentie met de ondercentrales Oldambt, Veenkoloniën /Westerwolde, Westerkwartier en de bij de KC Groningen ingedeelde ondercentrale Bondsrepublie Duitsland (BRD), 1979-1986.

93 – 98 Materiaal betreffende verschillende landelijke VVD nevenorganisaties, 1972 – 1991.

 1. Stukken en correspondentie betreffende de vertegenwoordiging van de KC Groningen in landelijke partijorganisaties, 1972 – 1991.
 2. Stukken en correspondentie betreffende contacten van de KC Groningen met de Freie Demokratische partei (FDP) in Duitsland, 1983-1984.
 3. Diverse correspondentie, cursusmateriaal en andere stukken betreffende de Stichting VVD (Vorming en Scholing), (1971) 1976 – 1977.
 4. Diverse correspondentie, cursusmateriaal en andere stukken betreffende de Stichting VVD (Vorming en Scholing), (1971) 1978 – 1980.
 5. Stukken en correspondentie betreffende de organisatie Vrouwen in de VVD,  1978 – 1979.
 6. Stukken en correspondentie betreffende de Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD). 1977 – 1979.

99 – 102 Stukken betreffende een drietal werkbezoeken, door verschillende VVD-politici gebracht  aan de provincie Groningen, 1982 – 1985.

 1. Stukken betreffende een werkbezoek, door verschillende VVD-politici gebracht aan de provincie Groningen, 05 februari 1982.
 2. Stukken betreffende een werkbezoek, door verschillende VVD-politici gebracht aan de provincie Groningen, 03 september 1984.
 3. Stukken betreffende een werkbezoek, door verschillende VVD-politici gebracht aan de provincie Groningen, 20 december 1985.
 4. Stukken betreffende het congres van de Europese Liberalen en Democraten (ELD)  op 5, 6 en 7 juni 1985 in Groningen Stad.

103-120 Materiaal betreffende het opstellen van de verkiezingsprogramma’s en de kandidatenlijsten, alsmede stukken betreffende de uitvoering van de propaganda voor diverse verkiezingen, 1972 – 1987.

103-105 Gemeenteraadsverkiezingen

 1. Gemeenteraadsverkiezingen, 1974
 2. Gemeenteraadsverkiezingen, 1982
 3. Gemeenteraadsverkiezingen, 1986

106-108 Provinciale Statenverkiezingen

 1. Provinciale Statenverkiezingen, 1974.
 2. Provinciale Statenverkiezingen, 1982.
 3. Provinciale Statenverkiezingen, 1982 (vervolg).

109-111 Eerste Kamerverkiezingen

 1. Eerste Kamerverkiezingen, 1981.
 2. Eerste Kamerverkiezingen, 1983.
 3. Eerste Kamerverkiezingen, 1987.

112-118 Tweede Kamerverkiezingen

 1. Tweede Kamerverkiezingen 1972.
 2. Tweede Kamerverkiezingen 1977.
 3. Tweede Kamerverkiezingen 1977 (vervolg)
 4. Tweede Kamerverkiezingen 1981.
 5. Tweede Kamerverkiezingen 1981.
 6. Tweede Kamerverkiezingen 1982.
 7. Tweede Kamerverkiezingen 1986.

119-120 Verkiezingen voor het Europees Parlement, 1979 – 1984.

 1. Verkiezingen voor het Europees Parlement, 1979.
 2. Verkiezingen voor het Europees Parlement, 1984.

121-126 Stukken met betrekking tot het Algemeen Bestuur en het Dagelijks bestuur van de Kamercentrale, alsmede vertegenwoordigingen in onder meer de Partijraad.

 1. Vergaderingen Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur, 1990 – 1992.
 2. Dagelijks Bestuur van de Kamercentrale (agenda.’s Vergaderstukken, notulen) 1986 – 1992.
 3. Algemeen Bestuur Kamercentrale Groningen, 1987 -1990.
 4. Centrale Vergaderingen 1986 – 1990, met onder meer ook foto’s van het afscheid van de heer Klaas Weide als voorzitter van de Kamercentrale, op de voorjaarsvergadering van 13 mei 1987 in het Stadsparkpaviljoen te Groningen.
 5. Centrale Vergaderingen van de Kamercentrale Groningen, 1991 – 1992.
 6. Bestuursmutaties Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en leden van de Partijraad, 1986 – 1990.

127-130 Stukken van de secretaris van de Kamercentrale Groningen over verschillende jaren, 1990 – 2001.

 1. Bestuursmutatieformulieren (doordruk) van wisselende functionarissen in de  verschillende geledingen van de partij in de Kamercentrale Groningen. Het betreft besturen van afdelingen, Ondercentrales en Kamercentrale.
 2. Correspondentie van bestuurswisselingen in alle geledingen van de partij, zowel uit de provincie als landelijk, gezonden aan de secretaris van de Kamercentrale Groningen.
 3. Map met correspondentie met verschillende organisatie, te weten
  – JOVD, district Noord, afdelingen in de KC Groningen en een enkele landelijke convocaties,  1990 – 2001.
  – Landelijke Commissie Jongerenbeleid, 1991 – 2001
  – Stichting Liberaal Archief Groningen, 1990 – 1992.
  – Haya van Somerenstichting, landelijke correspondentie uit 1993 en 2000.
  – Ondercentrales in de Kamercentrale Groningen en een enkel afdelingsstuk, 1993 – 2000.
  – Stukken met betrekking tot de Provinciale Propaganda Commissie, 1992 – 1994.
 4. Map met nieuwjaarskaarten, overlijdensberichten en min of meer persoonlijk getinte correspondentie aan het bestuur van de Kamercentrale, 1995- 2001, alsmede enkele foto’s van het afscheid van de heer H.J.L. Vonhoff in VVD KC verband, als Commissaris der Koningin van de provincie Groningen.

131-138 Correspondentie (in en uitgaande) van de Kamercentrale Groningen, 1991 – 2001.  en stukken met betrekking tot het landelijk overleg tussen secretarissen Kamercentrales  en het hoofdbestuur, 1997 – 2001.

 1. Kamercentrale Groningen, correspondentie, 1991 – 1992.
 2. Diverse ingekomen stukken (notulen etcetera) van het zogenoemde “Staphorstoverleg”. In dit overleg waren meerdere Kamercentrale-voorzitters in overleg over de actuele politieke zaken (en vaak ook om de Tweede Kamerlijst met elkaar af te stemmen), 1989 – 1992.
 3. Diverse ingekomen stukken, 1993.
 4. Diverse ingekomen stukken, 1994.
 5. Diverse ingekomen stukken, 1995.
 6. Diverse ingekomen stukken, 1996.
 7. In en uitgaande correspondentie Kamercentrale Groningen, 1997- 2001.
 8. Stukken betreffende het landelijk KC secretarissenoverleg – Hoofdbestuur VVD, 1997 – 2001.

139-144 Voorbereidingen diverse verkiezingen, 1990 – 1999

 1. Jaarverslagen van de verschillende afdelingen, 1990 – 1999.
 2. Diverse ingekomen stukken (notulen etcetera) van het zogenoemde “Staphorstoverleg”. In dit overleg waren meerdere Kamercentrale-voorzitters in overleg over de actuele politieke zaken (en vaak ook om de Tweede Kamerlijst met elkaar af te stemmen), 1993 – 2001.
 3. Adhesie brieven voor kandidaten voor de Eerste Kamerlijst, 1999.
 4. Tweede Kamerverkiezingen. Correspondentie, 1993 – 1994.
 5. Tweede Kamerverkiezingen 1998. Correspondentie met betrekking tot het verkiezingsprogramma, amendementen etcetera, 1997 – 1998.
 6. Tweede Kamerverkiezingen 1998. Correspondentie met betrekking tot het  verkiezingsprogramma, amendementen etcetera, 1997.

145-153 Voorbereiding Provinciale Statenverkiezingen, 1995 en 1999.

 1. Provinciale Statenverkiezingen 1999. Kandidaatstellingscommissie KC Groningen.
 2. Provinciale Statenverkiezingen 1999. Kandidatenlijsten, 1998 – 1999.
 3. Provinciale Statenverkiezingen 1999. Kandidaatstelling, 1998 – 1999.
 4. Provinciale Statenverkiezingen 1999. Kandidaatstelling. Informatie over de kandidaten, 1998 – 1999.
 5. Provinciale Statenverkiezingen 1999. Verkiezingsprogramma 1998 – 1999.
 6. Provinciale Statenverkiezingen 1999. Verkiezingsprogramma 1998 – 1999. Amendementen.
 7. Provinciale Statenverkiezingen 1995. Kandidatenlijsten. 1994 – 1995.
 8. Provinciale Statenverkiezingen 1995. Kandidatenlijsten en procedure afspraken (gespreksuitnodigingen). 1994 – 1995.
 9. Provinciale Statenverkiezingen 1991. Kandidaatstellingsprocedure, 1990- 1991.

154-156 Voorbereiding Gemeenteraadsverkiezingen, 1997 en 1998 Voorbereiding Europese Verkiezingen, 1999.

 1. Gemeenteraadsverkiezingen, 1998. Procedure 1997 – 1998.
 2. Gemeenteraadsverkiezingen, 1994. Procedure 1993 – 1994.
 3. Europese Verkiezingen, 1999. Correspondentie, 1999.

157-160 Materiaal betreffende verschillende provinciale VVD nevenorganisaties en twee stuks divers,  1992 – 2001.

 1. Provinciale Advies Commissies (PAC’s) van de KC Groningen. Correspondentie, 2000.
 2. Organisatie Vrouwen in de VVD, provinciale afdeling Groningen. Correspondentie en uitnodigingen, 1992 – 2001.
 3. Reisverslag Europees Parement, van 8 t/m 10 oktober 1991.
 4. Ledenadministratie (halfjaarlijkse uitdraai vanuit het Algemeen secretariaat). 1992 – 2001.

161-164 Brochures, brieven, programma’s, redevoeringen en andere uitingen van de PvdV en de VVD in de Centrale Groningen van de Partij van de Vrijheid en de VVD (inclusief landelijke folders), 1946 – 1947.

 1. Partij van de Vrijheid (PvdV), 1946 – 1947.
  – Rede van mr. D.U. Stikker op de eerste openbare vergadering van de Partij op 23 maart 1946 te Amsterdam.
  – Voorloopige interne leidraad van de Partij van de Vrijheid.
  – Pamflet voor een openbare vergadering van de PvdV over “Middenstands problemen” op 10 mei (1946 of 1947, LO), in Hotel “Hunsingo” te Baflo.
  – Pamflet als oproep om bij de Provinciale Statenverkiezingen van 29 mei 1946, no. 1 van lijst 3 Mr. H.S. Siebers te Groningen te stemmen. Partij van de Vrijheid.
  – Pamflet als oproep om bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 mei 1946, no. 1 van lijst 5 Dr. S.E.B. Bierema te Uskwerd te stemmen. Partij van de Vrijheid.
  – Algemeen Reglement van de Partij van de Vrijheid Vastgesteld in de Algemene Vergadering van 8 maart 1947.
  – Algemeen Reglement van de Partij van de Vrijheid
  Vastgesteld in de Algemene Vergadering van 8 maart 1947, met telegram van de Centrale Groningen aan het Algemeen secretariaat van de PvdV, waarin geprotesteerd  wordt tegen (…) een weinig democratische manier van handelen.
  – Stencil “Regeling voor de stemmingen”van de PvdV, september 1947 en de brochure “Advies van het hoofdbestuur aan de afdelingen inzake de candidaatstelling voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, 1948.
 2. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).
  Reglementen en programma’s, 1948 – 1951.
  Algemeen Reglement van de Partij van de Vrijheid, (zie ook 118, PvdV).
  Vastgesteld in de Algemene Vergadering van 8 maart 1947, met daarin een inlegvelletje met de mededeling dat in dit reglement de volgende wijzigingen zijn aangebracht;
  1 Overal waar in de reglementen wordt gesproken van de Partij van de Vrijheid, deze woorden te vervangen door “Volkpartij voor Vrijheid en Democratie”
  2 In art. 30 sub b van het Algemeen Reglement der Partij het cijfer 14 te vervangen door 19,
  3 In art. 31 tweede lid van dat Reglement na het woord “verstande” te lezen: 
  dat de eersten drie jaren vijf en het vierde jaar vier leden aftreden.

  Beginselprogramma
  Beginselprogram van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Vastgesteld 24 januari 1948

  Beginselprogram van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
  Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 22 januari 1966 en nader geredigeerd door de Partijraad op 25 juni 1966.  Tevens is meegedrukt de Universele verklaring van de Rechten van de Mens.

  Werkprogram
  Concept werkprogram van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
  Tweede Concept werkprogram van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1951

  Werkprogram van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
  Werkprogram van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, vastgesteld 17 maart 1951.
 3. Gemeenteprogramma’s van de VVD
  Gemeenteprogramma van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.
  Vastgesteld in de Algemene Vergadering van 8 en 9 april 1949.\
  Ontwerp Gemeenteprogramma 1953 van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
  Gemeenteprogramma 1953 van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
  Toelichting op het gemeenteprogramma 1953, april 1953. (landelijke brochures).
  Gemeenteprogram 1958 van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (landelijke brochure).
  Gemeenteprogram 1962 van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (landelijke brochure).
  Gemeenteprogram 1970 van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (landelijke brochure).
  Gemeenteprogramma 1978 van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (landelijke brochure).
  Gemeenteprogramma 1982 van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (landelijke brochure).
  Ontwerp leidraad Gemeenteprogramma 1986 van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie  (landelijke brochure).
  Lokaal liberaal negentig
  Leidraad Gemeenteprogramma 1990-1994 van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (landelijke brochure)
 4. Redevoeringen (Landelijke brochures)
  Redevoeringen van mr. D.U. Stikker, voorzitter, en mr. P.J. Oud, ondervoorzitter van de V.V.D. in de eerste openbare vergadering gehouden op 24 januari 1948 te Amsterdam.

  Rode Vaan in de Mist
  Prof. mr. P.J. Oud begroet het nieuwe kabinet
  Beschouwingen van prof mr. P.J. Oud uitgesproken in de Tweede Kamer der Staten-Generaal  op 4,6 en 7 november 1952.

  De strijd voor de vrijheid is nooit ten einde.
  Openingsrede van prof. Mr. P.J. Oud op de Algemene Vergadering van de V.V.D. van 27 en 28 maart 1953.

  In onze zelfstandigheid ligt onze kracht
  Openingsrede van prof. mr. P.J. Oud op de Algemene Vergadering van de V.V.D. van 19 en 20 maart 1954.

  Niet Links, niet rechts, doch recht vooruit
  Prof. mr. Oud spreekt bij de politieke beschouwingen in de Tweede Kamer der Staten-
  Generaal op dinsdag 5 en donderdag 7 oktober 1954
  Rede van prof. Oud in de Tweede Kamer op 9 februari 1955 over het Ontwerp van Wet op de
  Lijkbezorging.

  De oppositie spreekt
  Rede uitgesproken door prof. mr. P.J. Oud in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, bij de behandeling van de Nota inzake beperking van de bestedingen, 1957.

  De formatie Cals of het offerfeest der beginselen.
  Rede van mr. W.J. Geertsema uitgesproken ter Algemene Vergadering van de VVD op vrijdag 9 april 1965 in de Buitensociëteit te Zwolle.

  VVD 1975
  Een viertal toespraken gehouden tijdens de algemene vergadering te Breda op 14 en 15 maart 1975.

  Een drietal beschouwingen uit de Eerste Kamer, 1975.
  – Mr. H. van Riel Algemene beschouwingen over de rijksbegroting 1975
  – Mr. J. de Wilde Algemene financiële beschouwingen over de rijksbegroting 1975
  – Prof. dr. G. Zoutendijk Behandeling wetsontwerp “Regelen met betrekking tot de prijzen en tarieven voor het leveren van aardgas”.

  Het grote ontwaken – nieuwe kansen.
  Beschouwingen tijdens de behandeling in de Eerste Kamer der Staten-Generaal bij de vaststelling van hoofdstuk VIII (Onderwijs en Wetenschappen van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1975
  – mevrouw H.V. Van Someren-Downer|
  – Prof dr. G. Zoutendijk

  Rede van mr. J.G. Rietkerk, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de VVD.
  Uitgesproken op 17 januari 1978 bij de behandeling van de Regeringsverklaring van het Kabinet Van
  Agt in (de) Harmonie te Leeuwarden

  Een vijftal toespraken
  76ste algemene vergadering, 15 en 16 mei 1987

  VVD Veertig jaar (een viertal toespraken)
  77ste Algemene vergadering, 29 januari 1988.

165-168 Stukken met betrekking tot de financiën van de Centrale Groningen en de Kamercentrale, Groningen, 1945 – 1984. De nummers 165 en 166 zijn vanwege het afwijkende formaat niet in het reguliere archiefdeel opgenomen, maar in een speciale archiefruimte van het DNPP.

 1. Kasboek Partij van de Vrijheid Centrale Groningen en VVD Kamercentrale Groningen, december 1945 – december 1950.
 2. Kasboek VVD Centrale Groningen, december 1950 – 14 februari 1956.
 3. Kasboek VVD Centrale Groningen, januari 1965 – maart 1980.
 4. Begrotingen en financiële jaarverslagen Centrale Groningen en Kamercentrale Groningen over de periode 1947 – 1961 en 1966 – 1984.

169-172 Notulenboeken, jaarverslagen en convocaties van de Centrale Groningen en de Kamercentrale Groningen, 1947 – 1998.

 1. Notulenboek Partij van de Vrijheid Centrale Groningen en de VVD Centrale Groningen over de jaren 1947 – 1951.
 2. Notulenboek VVD Centrale Groningen over de jaren 1952 – 1961 (Algemene vergaderingen, kant één van het boek en als men het omdraait, krijgt men de notulen van de Bestuursvergaderingen 17 januari 1952 – 31 januari 1956 aan de andere kant.
 3. Map met daarop de aantekening Eerste na-oorlogse dagen 1945 om partij weer op poten te zetten of om met andere partijen samen te doen.
  Bevat correspondentie van onder meer de heer H.S. Siebers en de heer J.A. van
  Overklift en korte verslagen van vergaderingen ten huize van Siebers over de (politieke) situatie in Nederland, en de vraag wat nu verder gedaan moet worden als de Duitsers  zich overgeven.
  Correspondentie van 20 januari 1945 – december 1945.
 4. Jaarverslagen van de Centrale Groningen van de VVD en de Kamercentrale Groningen  van de VVD, 1963 – 1983 (1969 ontbreekt).

173-174 Correspondentie, convocaties, uitnodigingen Centrale Groningen van de PvdV en de VVD,  en de Kamercentrale Groningen van de VVD, 1947 – 1996.

 1. Verschillende convocaties en correspondentie PvdV en VVD Centrale Groningen naar jaar geordend, 1947 – 1980 (met ontbrekende jaren 1949, 1955, 1961).
 2. Verschillende convocaties en correspondentie PvdV en VVD Centrale Groningen naar  jaar geordend, 1981 – 1998, (met ontbrekende jaren 1990, 1991, 1993, 1996,).
 3. Reglementen PvdV en VVD, 1948 – 1978. Overzichten van het (huishoudelijk) reglement van de Centrale Groningen  en de Kamercentrale Groningen, 1948 – 1978.
 4. Stichting Organisatie Vrouwen in de VVD. Stukken van de landelijke organisatie en de provinciale organisatie. Bestuur en Ledenraad, diverse jaren.
  Stukken betreffende de organisatie Vrouwen in de VVD (onder andere Statuten, 1960) en huishoudelijk reglement, 1971), alsmede jaarverslagen van de provinciale organisatie
  Vrouwen in de VVD en uitnodigingen voor bijeenkomsten) voor de jaren 1964 – 1966, 1968 – 1969, 1971 -1980 en 1989.
 5. Over de Provinciaal Propagandist, 1953 – 1961.
  Correspondentie over verschillende jaren over de aanstelling, inzet, betaling en werkzaamheden van een provinciale propagandist in de drie Noordelijke Centrales. Het gaat hier onder meer over de heren F. Dutijn Noordberger, en O. de Vries (ongeveer maart 1954 – tot 1 mei 1960, afscheid op de Centrale vergadering van 27 februari 1961)
   Het zijn vooral kopieën uit het VVD archief bij het Nationaal Archief te Den Haag.

178-197 Materiaal betreffende het bestuur van de Kamercentrale Groningen, 1957-1980.

 1. 1957.
 2. 1958.
 3. 1962.
 4. 1963.
 5. 1964.
 6. 1965.
 7. 1966.
 8. 1967.
 9. 1969.
 10. 1970.
 11. 1971.
 12. 1972.
 13. 1973.
 14. 1974.
 15. 1975.
 16. 1976.
 17. 1977.
 18. 1978.
 19. 1979.
 20. 1980.

198-212  Jaarverslagen van de secretaris van de Kamercentrale Groningen, 1953-1967.

 1. 1953.
 2. 1954.
 3. 1955.
 4. 1956.
 5. 1957.
 6. 1958.
 7. 1959.
 8. 1960.
 9. 1961.
 10. 1962.
 11. 1963.
 12. 1964.
 13. 1965.
 14. 1966.
 15. 1967.

213-220   Ingekomen stukken bij het secretariaat van de Kamercentrale Groningen, 1957-1979.

 1. 1957.
 2. 1962.
 3. 1969.
 4. 1973.
 5. 1974.
 6. 1976.
 7. 1978.
 8. 1979.

221-236   Uitgaande stukken bij het secretariaat van de Kamercentrale Groningen, 1957-1989.

 1. 1957.
 2. 1959.
 3. 1960.
 4. 1961.
 5. 1962.
 6. 1965.
 7. 1969.
 8. 1970.
 9. 1971.
 10. 1972.
 11. 1973.
 12. 1974.
 13. 1977.
 14. 1979.
 15. 1986.
 16. 1989.

237-241   Correspondentie penningmeester, 1994-2001.

 1. 1994.
 2. 1995.
 3. 1999.
 4. 2000.
 5. 2001.

242-249   Nota’s, 1994-2001

 1. 1994.
 2. januari t/m mei 1995.
 3. juni t/m december 1995.
 4. 1996.
 5. 1997.
 6. 1998.
 7. 1999.
 8. 2001.
 9. Administratie van de penningmeester van de Kamercentrale Groningen, 2000.
 10. Crediteuren van de Kamercentrale Groningen, 2000.
 11. Debiteuren van de Kamercentrale Groningen, 2000.
 12. Kasboek van de penningmeester van de Kamercentrale Groningen, 1981-1999.

254-255    Jaarverslagen van de penningmeester van de Kamercentrale Groningen, 1987-1989

 1. 1987.
 2. 1989.

256-260    Rekeningafschriften van de Kamercentrale Groningen, 1994-2000.

 1. Giro afschriften, 1995-1996.
 2. Giro afschriften, 1999-2000.
 3. Rabobank afschriften, 1994-2000.
 4. Rabobank afschriften, 1995-1998.
 5. Rabobank afschriften, 1999-2000.
 6. Stukken met betrekking tot de Propagandacommissie van de Kamercentrale Groningen,1988.

262-268   Stukken met betrekking tot de Propagandacommissie van de Partij van de Vrijheid 1947-1980.

 1. 1947.
 2. 1948.
 3. 1949.
 4. 1950.
 5. 1953.
 6. 1957.
 7. 1980.

269-276   Stukken betreffende statuten en reglementen VVD landelijk, 1952-1969.

 1. Huishoudelijk reglement, 1957 t/m 1969.
 2. Reglement op de candidaatstelling voor Leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, ongedateerd.
 3. Reglement op de candidaatstelling voor Leden van de Gemeenteraden, 1969 en ongedateerd.
 4. Reglement op de candidaatstelling voor Leden van de Provinciale Staten, 1969 en ongedateerd.
 5. Reglement op de candidaatstelling voor Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1952 t/m 1969.
 6. Reglement voor de Commissie van Beroep, 1969 en ongedateerd.
 7. Reglement voor de Commissie Reglementen, ongedateerd.
 8. Statuten, 1953 t/m 1969.

277-299    Stukken betreffende verkiezingen, 1952-1994.

 1. Europees Parlement, 7 juni 1979.
 2. Europees Parlement, 14 juni 1984.
 3. Europees Parlement, 15 juni 1989.
 4. Tweede Kamer, 25 juni 1952.
 5. Tweede Kamer, 13 juni 1956.
 6. Tweede Kamer, 12 maart 1959.
 7. Tweede Kamer, 15 mei 1963.
 8. Tweede Kamer, 15 februari 1967.
 9. Tweede Kamer, 28 april 1971.
 10. Tweede Kamer, 29 november 1972.
 11. Tweede Kamer, 25 mei 1977.
 12. Tweede Kamer, 8 september 1982.
 13. Tweede Kamer, 6 september 1989.
 14. Tweede Kamer, 3 mei 1994.
 15. Provinciale Staten, 21 april 1954.
 16. Provinciale Staten, 23 maart 1966.
 17. Provinciale Staten, 27 maart 1974.
 18. Provinciale Staten, maart 1978.
 19. Gemeenteraad Hefhuizen, 29 november 1978.
 20. Gemeenteraad Hefhuizen, 2 juni 1986
 21. Gemeenteraad Groningen, 21 maart 1990.
 22. Gemeenteraad Haren, 21 maart 1990.
 23. Gemeenteraad Leek, 21 maart 1990.

300-318  Krantenartikelen en tijdschriftartikelen betreffende de Kamercentrale Groningen, 1935-1990.

 1. 28-2-1935 t/m 26-6-1939.
 2. 30 december t/m 13 maart 1987.
 3. 25 mei 1977 t/m 16 december 1988.
 4. 1 april 1987 t/m 31 maart 1990.
 5. 15 mei 1987 t/m 18 augustus 1989.
 6. 1 januari 1989 t/m 30 juni 1989.
 7. 13 maart 1989 t/m 17 december 1994.
 8. 1 juli 1989 t/m 31 december 1989.
 9. 26 augustus 1989 t/m 31 augustus 1989.
 10. 1 september 1989 t/m 30 september 1989.
 11. 3 november 1989 t/m 30 december 1989.
 12. 1 januari 1990 t/m 20 juni 1990. 
 13. 1 februari 1990 t/m 31 maart 1990.
 14. 2 april 1990 t/m 20 juni 1990.
 15. 1 juli 1990 t/m 31 december 1990.
 16. 1 januari 1991 t/m 18 februari 1991.
 17. 13 februari 1991 t/m 28 juni 1991.
 18. 1 januari 1991 t/m 31 december 1997.
 19. 3 maart 1994 t/m 31 juli 1998.

319-323 Diverse stukken met betrekking tot de Kamercentrale Groningen, 1972-1992.

 1. Drukken voor advertenties, 1986-1992.
 2. Resultaatoverzichten Kamercentrales, 1989-1990.
 3. Ledenlijsten/stemlijsten, 1972-1989.
 4. Handboek VVD, Kamercentrales, 1974-1975.
 5. Jaarboek, Kamercentrales en ondercentrales VVD, 1978-1984.