Wie zijn wij

Algemene informatie
De stichting is ontstaan na de gemeentelijke herindeling van de provincie Groningen in 1990. Toen gesignaleerd werd dat door de gemeentelijke herindeling veel plaatsgebonden archieven zouden verdwijnen (met het opheffen van gemeenten verdween ook het bestaansrecht van deze politieke afdelingen) werd besloten op bescheiden schaal te proberen hier iets aan te doen. Daar met name van de drie grote politieke stromingen, het liberalisme het minst bekend en georganiseerd is, werd hier prioriteit gelegd.

Doelstelling van de Stichting
Op 24 oktober 1990 is ten overstaan van notaris E.R. Bossinade te Groningen het Liberaal Archief Groningen – de mr. H.S. Siebers en ir. A. Voet stichting – opgericht.
Volgens art. 2 van haar statuten stelt de stichting zich tot doel:    

“het verzamelen en bewaren van goederen in de ruimste zin van het woord met betrekking tot het    liberale erfgoed in Nederland in het algemeen en in de provincie Groningen in het bijzonder en   voorts het verrichten van al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of    daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Primair stelt het stichtingsbestuur zich tot doel actief het liberale gedachtengoed in Nederland in het algemeen en de provincie Groningen in het bijzonder te bestendigen en wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de vorming van archieven, waaruit het belang van het liberale denken en de organisatie naar voren komt. Te denken valt aan afdelingsarchieven, brievenboeken, kasboeken en plaats of streekgebonden materialen maar ook aan persoonlijke archieven van (oud-)gemeenteraadsleden en provinciale statenleden. 

Heeft u materiaal?
Misschien heeft u materiaal wat hiervoor in aanmerking komt ?Wilt u archieven afstaan, dan zorgt het stichtingsbestuur voor een goede bewaarplaats. Neem even contact op via het e-mailadres Liberaalarchiefgroningen@gmail.com

Archieven kunnen in de regel niet kosteloos opgenomen worden. Daar archieven vaak geordend en geschoond moeten worden, is een financiële bijdrage aan het werk van de Stichting in de regel onderdeel van de overdracht van de archieven aan het Liberaal Archief Groningen.

 Het eerste bestuur bestond uit:

ir. L.G. Oldenbanning – Voorzitter
voormalig lid van de Tweede Kamer voor de VVD (1963-1965) en eerder directeur Van Hall-instituut

drs. L.H.M. Osterholt – Secretaris                    
historicus en eerder bestuurslid KC Groningen Secretaris

de heer W. Plaizier – Penningmeester
onder meer oud directeur van de Hollandse disc. mij. te Groningen en oud penningmeester van de KC Groningen         

Het huidige bestuur bestaat uit

mevrouw A.A. Waal – van Seijen – Voorzitter
eerder lid van Provinciale Staten van Groningen en wethouder in Appingedam, lid VVD Partijraad. Nu raadslid in De Marne en lerares basisonderwijs.

drs. L.H.M. Osterholt – Secretaris
Historicus en eerder bestuurslid van de Kamercentrale Groningen

mr. B. Buining – Penningmeester
onder meer voormalig directeur van de Streekraad Oost-Groningen te Scheemda en oud voorzitter van de voormalige  Kamercentrale Groningen.

Laatst gewijzigd 16 november 2018