V.10 Stadskanaal

V. 10 Plaatsingslijst van de archivalia van de afdeling Stadskanaal van de Kamercentrale Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en haar voorlopers, (1954) 1979 – 1984.

De afdeling Stadskanaal van de Kamercentrale (KC) Groningen kende een nogal wisselend bestaan.
Aan het einde van de jaren veertig opgericht, mogelijk als een vervolg op een slapende LSP en/ of PvdV afdeling, memoreert het jaarverslag van de landelijke VVD in 1952 dat de afdeling Stadskanaal/Onstwedde als opgeheven moet worden beschouwd.
Twee jaar later echter, in 1954 wordt in een lijst van (her-)opgerichte afdelingen ook Stadskanaal genoemd, onderverdeelt in een Oost- en een West afdeling. (Zie noot 1).
In de periode tussen 1954 en 1958 moeten deze naamsaanduidingen (Oost en West) vervangen zijn door respectievelijk de namen Stadskanaal-Wildervank en Stadskanaal-Onstwedde.

Uit correspondentie, gedateerd 13 november 195(?), aanwezig in het landelijk VVD-archief op het Nationaal Archief te Den Haag, van de landelijke organisator L. van Vlaardingen, blijkt dat:

“… na besprekingen door hem te Stadskanaal als te Musselkanaal gehouden, het mij om redenen van tactiek juister voorkomt, wanneer de naam van de afdeling Stadskanaal-Onstwedde wordt gewijzigd in Onstwedde”

Later, per 1 januari 1969, wordt de toenmalige gemeente Wildervank opgedeeld tussen de gemeenten Stadskanaal en Veendam. Hierbij ontstonden er twee afdelingen: Stadskanaal-Onstwedde en Veendam-Wildervank. Deze twee VVD-afdelingen besloten in het voorjaar 1971 te fuseren en verder te gaan onder de naam Stadskanaal.

Sinds 1 januari 1979 maakte de afdeling Stadskanaal deel uit van de Ondercentrale (OC) Veenkoloniën –Westerwolde, na de landelijke reglementswijzigingen van 2005 regio Veenkoloniën- Westerwolde genoemd.

Dit archief van de afdeling Stadskanaal van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is begin 1991
overgedragen aan het bestuur van de Stichting. Het beslaat de periode 1979-1984 en is in augustus 2006 aangevuld met de nummers 34 – 40.

Noot 1

Zie brief d.d. 12 augustus 1954 van de administratrice van de Centrale Groningen van de VVD. Dossiernummer 34 van dit archief.

1- 6 Materiaal betreffende het Bestuur van de Afdeling Stadskanaal 1979-198

1 Stukken betreffende de samenstelling van het Bestuur van de Afdeling Stadskanaal, 1980-1982.
2 Stukken betreffende bestuursvergaderingen van de Afdeling Stadskanaal (onder andere agenda’s, notulen) (1980), 1983-1984.
3 Stukken betreffende jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Afdeling Stadskanaal (onder andere agenda’s, notulen, presentielijsten) (1980) (1983).
4 Jaarverslag en financieel overzicht Afdeling Stadskanaal (1979), 1981-1983.
5 Stukken betreffende bijeenkomsten van de Afdeling Stadskanaal (onder andere convocaties), 1984.
6 Enige exemplaren van het Mededelingen- en Kontaktblad van de Afdeling Stadskanaal, 1980-1982.

7- 22 Materiaal betreffende het Secretariaat van de Afdeling Stadskanaal, 1980-1984

7 Ingekomen stukken Algemeen, 1980-1984.
8 Ingekomen stukken afkomstig van de landelijke VVD, 1980-1984.
9 Uitgaande stukken 1980-1982 (1984).
10 Diverse stukken en correspondentie betreffende de Afdeling Stadskanaal en de Provinciale Statenfractie van de VVD in de provincie Groningen, 1980, 1982.
11 Diverse stukken en correspondentie betreffende de Afdeling Stadskanaal en de Kamercentrale Groningen (onder andere jaarverslag KC 1980, exemplaren kontaktblad KC-Groningen), 1979-1980.
12 Diverse stukken en correspondentie betreffende de Afdeling Stadskanaal en de Kamercentrale Groningen (onder andere jaarverslag KC 1981, convocaties, exernplaren kontaktblad KC Groningen),
1981.
13 Diverse stukken en correspondentie betreffende de Afdeling Stadskanaal en de Kamercentrale Groningen (onder andere jaarverslag KC 1982, sarnenstelling bestuur KC-Groningen in 1983 en 1984, exemplaren kontaktblad KC-Groningen), 1982-1984
14 Diverse stukken betreffende de Afdeling Stadskanaal en de cornmissie Vorming & Scholing (later Haya van Somerenstichting) en de Provinciale Propaganda Commissie (PPC) van de Kamercentrale Groningen, 1982, 1984
15 Diverse stukken betreffende de Afdeling Stadskanaal en andere Kamercentrales, 1980, 1984.
16 Diverse stukken betreffende de Afdeling Stadskanaal en de Ondercentrale Veenkoloniën- Westerwolde en commissies van deze ondercentrale, (1980) 1982-1984.
17 Diverse stukken betreffende de Afdeling Stadskanaal en andere ondercentrales in de provincie
Groningen, 1980-1981 (1983).

18 Diverse stukken betreffende de afdeling Stadskanaal en andere afdelingen van de VVD in de provincie Groningen, 1981 – 1984

19 Diverse stukken betreffende de afdeling Stadskanaal en de provinciale Propaganda Commissie (PPC), (1981) (1983)

20 Stukken betreffende de ledenadministratie van de afdeling Stadskanaal (onder andere ledenlijsten, mutatielijsten, opzeggingen, overlijden, bestuursmutatieformulieren), 1980-1981

21 Stukken betreffende de ledenadministratie van de afdeling Stadskanaal (onder andere ledenlijsten, mutatielijsten, opzeggingen, overlijden, bestuursmutatieformulieren), 1982.

22 Stukken betreffende de ledenadministratie van de afdeling Stadskanaal (onder andere ledenlijsten, mutatielijsten, opzeggingen, overlijden, bestuursmutatieformulieren), 1983-1984.

23- 24 Materiaal betreffende landelijke VVD, 1979-1984.

23 Mededelingen van het Hoofdbestuur van de VVD
– 1979 nr. 176 en 180
– 1980-1984 nr. 181 – 212 (mist 185, 205, 210)
24 Stukken betreffende de landelijke Algemene- en Buitengewone VVD-vergaderingen, (onder andere beschrijvingsbrieven, amendementen en financieel jaarverslag 1982), 1980-1984.

25-27 Materiaal betreffende verschillende VVD-nevenorganisaties 1980-1984.

25 Stukken betreffende Stichting Vorming en Scholing VVD. (de latere Haya van Somerenstichting)
– 1980-1981
– 1983-1984
26 Stukken betreffende de JOVD (onder andere van de afdeling Kanaalstreek en van de landelijke JOVD), 1980-1984.
27 Stukken betreffende de organisatie Vrouwen in de VVD (onder andere jaarverslagen van de provinciale organisatie Vrouwen in de VVD en uitnodigingen voor bijeenkomsten), 1980-1984.

28-32 Materiaal betreffende diverse Verkiezingen 1981-1982

28 Stukken betreffende de Tweede Kamerverkiezingen 1981. 29 29 Stukken betreffende de Tweede Kamerverkiezingen 1982. (onder andere kandidatenlijst en C.V.’s van mogelijke kandidaten).
30 Stukken betreffende de Eerste Kamerverkiezingen 1981.
31 Stukken betreffende de provinciale Statenverkiezingen, 1982.
32 Stukken betreffende de Gemeenteraadsverkiezingen, 1982.

33 Diversen, 1979-1982
33 Diverse krantenknipsels over verschillende politieke onderwerpen (onder andere besluiten Algemene Vergadering VVD, exemplaren van het landelijke blad ‘Vrijheid & Democratie’, de Tweede Kamerverkiezingen 1981 en correspondentie betreffende de kwestie rond de VVD gedeputeerde J. Hut en artikelen over Hans Wiegel), 1979-1982.

34 Diversen
34 Kopie van de brief d.d. 12 augustus 1954 van de administratrice van de Centrale Groningen van de VVD over de samenstelling van de besturen van de afdelingen Stadskanaal Oost en Stadskanaal
West.
Pamflet “Kies voor de toekomst van Stadskanaal”voor gemeenteraadsverkiezingen, datum onbekend.
Jaarverslag 1988 en begroting 1989 van de afdeling Stadskanaal.

35 -39 Notulenboeken 1977 – 1983

35 Notulenboek VVD afdeling Stadskanaal
Waarin opgenomen notulen van de bestuursvergaderingen tussen 26 januari 1977 – 23 augustus 1982.
36 Notulenboek VVD afdeling Stadskanaal.
Waarin opgenomen de notulen van bestuursvergaderingen tussen 18 oktober 1982 – 14 februari 1983.
37 Notulenboek VVD afdeling Stadskanaal waarin onder meer opgenomen de jaarverslagen over de periode 1981 – 1983.
38 Notulencahier VVD afdeling Stadskanaal waarin opgenomen de verslagen van de Algemene vergaderingen uit 1976 – 1981
39 Notulencahier VVD afdeling Stadskanaal, waarin opgenomen de verslagen van de Algemene vergaderingen, 1981 t/m 31 maart 1982

40 Gemeenteprogramma 1982, Provinciale Statenverkiezingen 1982.
40 Gemeenteprogramma, presentielijsten vergaderingen afdeling Stadskanaal Bereidverklaringen etc. in verband met de kandidaatstelling gemeenteraad 1982 en groslijst Provinciale Statenverkiezingen 1982.