V.8 Hefshuizen

V. 8 Plaatsingslijst van archivalia van de afdeling Hefshuizen van de Kamercentrale Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en haar voorlopers, voor een deel bestaande uit archiefstukken van de voormalige

Het archief van de afdeling Hefshuizen werd in januari 1990 door het bestuur van de afdeling afgestaan aan het Liberaal Archief Groningen. Het archief van de afdeling bevat materiaal uit de periode 1978 – 1987, verspreid over een groot aantal onderwerpen en bestaat voornamelijk uit materiaal van de vroegere afdelingen Uithuizen en Uithuizermeeden van de VVD, welke op 31 mei 1978 formeel opgingen in de afdeling Hefshuizen. Deze overgang was noodzakelijk, omdat per 1 januari 1979 de twee gemeenten (Uithuizen en Uithuizermeeden) waren samengevoegd.

De afdeling Uithuizen werd opgericht in 1957. Het jaarverslag van het hoofdbestuur van de VVD over 1957 geeft bij het overzicht van de nieuw gevormde afdelingen (pagina 2) ook Uithuizen op.
De afdeling behoorde tot de kleinere afdelingen binnen de Kamercentrale (KC) Groningen en heeft bij de Gemeenteraadsverkiezingen samen met de partij Gemeentebelangen aan de verschillende verkiezingen meegedaan.

De afdeling Uithuizermeeden was veel ouder. Naar alle waarschijnlijkheid bestond er voor de Tweede Wereldoorlog al een afdeling Uithuizermeeden van de Liberale Staatspartij (LSP). In een brief d.d. 27 februari 1948 van de propagandist de heer A.C. Hoorn aan mr. Rutgers ( de landelijke secretaris van de VVD), die via de administratrice van de Centrale Groningen verzonden werd, valt te lezen dat er (…) er een vrij actieve afdeling bestaat in Uithuizermeeden (…). Zie noot 1.

De afdeling Hefshuizen behoorde organisatorisch tot de Ondercentrale (OC) Hogeland – West. Het samenwerkingsverband tussen de OC’s Hogeland- Oost en Hogeland- West heet de Liberale Sociëteit. Het adres van het secretariaat van de Sociëteit veranderde regelmatig, maar is voor wat betreft de in dit archief opgenomen archiefstukken grotendeels gevestigd in Uithuizermeeden.

Per 1 januari 1990 vond er in de provincie Groningen een gemeentelijke herindeling plaats. Ook de gemeentegrenzen van de gemeente Hefshuizen veranderden. Daar de reglementen van de VVD voorschreven dat het gebied van een afdeling even groot is als de gemeentegrenzen zijn, werd er in 1989, vooruitlopend op de verkiezingen en om een campagne mogelijk te maken, een nieuwe afdeling Hefshuizen gevormd. In het 11de jaarboek van de VVD (zie noot 2) verschenen in januari 1991 wordt daarom bij de afdeling Hefshuizen het jaar 1989 gegeven als jaar van oprichting.

Noot 1 Nationaal Archief Den Haag, 2.19.22, Groningen
Noot 2 11de Jaarboek van de VVD, opgesteld volgens de gegevens die op 1 oktober 1990 bekend waren op het algemeen secretariaat te Den Haag, Den Haag, januari 1991. pag. 468.

  • Partij van de Vrijheid, afdeling Uithuizermeeden, 1946.
  • Kopie van een brief van de heer P. Rijkens aan de Algemeen secretaris van de Partij van de Vrijheid, als relatie op zijn schrijven van 15 augustus 1946, waarin de heer Rijkens de financiële stand van zaken van de PvdV afdeling Uithuizermeeden vertelt.Origineel in het VVD archief, berustend bij het Nationale Archief te Den Haag, inventarisnummer 2.19.22, afdeling Uithuizermeeden.

Convocatie voor een bijeenkomst op 8 april (1947?) gericht aan de inwoners van Uithuizermeeden, voor een bijeenkomst met een spreekbeurt van mr. H.S. Siebers in Roodeschool.

1-3 Materiaal betreffende de VVD afdelingen Uithuizen en Uithuizermeeden (1978 – 1979) en een enkel stuk van de partij Gemeentebelangen (1974).

1 Bestuursstukken, 1978. Bestuursstukken, 1979.
2 Materiaal betreffende het samengaan van de afdelingen Uithuizen en Uithuizermeeden in de afdeling Hefshuizen.
– bestuursstukken
– ledenconvocaties
– de overeenkomst tussen de twee afdelingsbesturen met betrekking tot de samenvoeging en de bereikte akkoorden.
3 Ledenconvocaties van de afdeling Uithuizermeeden over 1978 en 1979, inclusief een enkel exemplaar van het VVD bulletin Uithuizen.
Folder van de lijst Gemeentebelangen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 29 mei 1974.
Kopieën uit het boek “De geschiedenis van Uithuizen” door Alje Bolt uit 1982, daar waar het gaat over de publieke en politieke geschiedenis van bestuurlijk Uithuizen.

4 – 12 Materiaal betreffende de VVD afdeling Hefshuizen.

4 Bestuursstukken 1980 – 1985, 1989.
5 Ledenconvocaties, 1979 – 1985.
6 Ledenadministratie, 1981.
7 Ledenadministratie, 1982.
8 Ledenadministratie, 1983.
9 Ledenadministratie, 1984.
10 Ledenadministratie, 1985.
11 Ledenadministratie, 1986.
12 Ledenadministratie, 1987.
De ledenadministratie is naar jaar geordend in:
– mutatieoverzichten
– afwijkende betalingsoverzichten
– ledenlijsten.

13 – 15 Materiaal betreffende de gemeenteraad van Hefshuizen en de inbreng van de VVD in de Raad, alsmede materiaal voor de verschillende gemeenteraadsverkiezingen.

13 Propagandamateriaal afdeling Hefshuizen
14 Gemeenteraadsprogramma VVD en folders voor de verkiezingen van 1982
15 Inbreng van de VVD in de beraadslagingen van de gemeenteraad en uitslagenlijsten verkiezingen in Hefshuizen voor de gemeenteraad (1982 en 1986) en Tweede Kamer (1986).

16 – 17 Materiaal betreffende de VVD. Landelijke correspondentie met de afdelingen.

16 Correspondentie met betrekking tot huishoudelijke zaken en verkiezingen (procedures), 1982 – 1985.
17 Landelijke stukken met betrekking tot de verkiezingen voor de
– Gemeenteraad, 1978
– Tweede Kamer, 1981
– Gemeenteraad, 1982
– Provinciale Staten, 1972
– Europese Verkiezingen, 1984.

18-20 Materiaal betreffende de KC Groningen

18 Concept verkiezingsprogramma PS verkiezingen 1982 inclusief de amendementen van de afdelingen.
19 Losse exemplaren van het informatiebulletin van de KC Groningen, VVD-INFO.
20 Stukken betreffende de Provinciale Statenfractie van de VVD in de KC Groningen, 1979-1981.

21 Materiaal betreffende de Liberale Sociëteit
21 Verspreide convocaties van de Liberale Sociëteit, 1978-1985.

22 Materiaal betreffende de Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD),
afdeling Noord-Groningen.
22 Verspreide convocaties, JOVD afdeling Noord-Groningen.